Journal of the Institute of Criminological and Sociological Research No. 2-3/2021

PSIHOLOŠKE TEORIJE O AGRESIJI

Nikola Drndarević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 1. 11. 2021. godine

Prihvaćeno 23. 11. 2021. godine

UDK: 159.942.6

Pages: 91-104

DOI: 10.47152/ziksi202123026

Cilj ovog rada bio je da ukratko izloži glavne teorije agresije. Izbor teorija je delimično odražavao istorijski napredak i rastuću kompleksnost teorija tokom vremena. Predstavljen je kratak pregled sledećih teorijskih perspektiva o agresiji: Frojdova psihoanalitička teorija; Lorencova etološka teorija; bihevioristička teorija; hipoteza frustracije-agresije; kognitivna teorija neoasocijacije; i teorija socijalnog učenja. Navedene teorije pripadaju okviru tradicionalne perspektive, koja polazi od pretpostavke da grupisanjem podataka dobijenih pojedinačnim istraživanjima dolazimo do istine o agresiji. Radikalno drugačija perspektiva ponuđena je kroz konstruktivističku perspektivu, koja tvrdi da je svaka teorija samo jedan od mogućih načina organizovanja podataka. Polazeći od teorije ličnog konstrukta, predložena je drugačija psihološka perspektiva o agresiji.

KLJUČNE REČI: agresija, psihologija, teorija, tradicionalna, konstruktivizam

Full Article in PDF

Top