Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

Naziv projekta:

Prison Life

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

Fond za nauku Republike Srbije

Period implementacije projekta:

2022-2024

Opis projekta:

Glavni cilj projekta PrisonLIFE jeste da identifikuje kriminološko-penološke, psihološke, sociološke, pravne i bezbednosne aspekte kvaliteta života u zatvorima u Srbiji, kako bi se razumelo savremeno iskustvo izdržavanja kazne zatvora u Srbiji i omogućili: njegova objektivna procena i sveobuhvatno poboljšanje. Dodatni naglasak je stavljen na populaciju osuđenica, imajući u vidu njihovu višestruku ranjivost i marginalizaciju, budući da su često zapostavljene u kriminološkim i sociološkim istraživanjima o osuđenim licima u našem regionu.

www.prisonlife.rs

Naziv projekta:

Unapređenje programa obuke za sudije i javne tužioce u oblasti sprečavanja zločina iz mržnje

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ

Period implementacije projekta:

06-12/2022

Opis projekta:

Nemački program razvojne saradnje "Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji" implementiran od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ u saranji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uspostavio je saradnju sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja kako bi se realizovao projekat "Suzbijanje zločina iz mržnje". Projekat ima za cilj da unapredi programe obuke za sudije, javne tužioce i policijske službenike u suzbijanju zločina iz mržnje.

Naziv projekta:

Podrška implementaciji reforme pravosuđa u Srbiji

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

Evropska unija/Savet Evrope

Period implementacije projekta:

06/2022-01/2023

Opis projekta:

- Razvoj nacrta Zakona o Visokom savetu sudstva
- Razvoj nacrta Zakona o Državnom veću tužilaca
- Razvoj srednjoročnog pregleda implementacije Strategije reforme pravosuđa (2020-2025)
- Razvoj srednjoročnog pregleda implementacije Strategije ljudskih resursa u pravosuđu (2022-2026)

Naziv projekta:

Procena uticaja primene vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji 2015-2020

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

OSCE

Period implementacije projekta:

06/2021-12/2021

Opis projekta:

Glavni cilj projekta jeste da se sprovede procena uticaja vanzavodskih sankcija i mera u Srbiji u periodu od 2015. do kraja 2020. godine, uključujući kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode. Procena uključuje listu preporuka koje bi trebalo dalje da informišu donosioce odluka o potrebnim reformama, a u kontekstu zakonodavnih reformi u vezi sa institucionalnim kapacitetima i poboljšanjem prakse sa tim u vezi.

Kompletan tekst na engleskom

Kompletan tekst na srpskom

Naziv projekta:

Analiza srpskog krivičnog zakonodavstva i institucionalnog okvira za decu u kontaktu sa zakonom kao prestupnicima i žrtvama/svedocima krivičnih dela

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

UNICEF

Period implementacije projekta:

05/2021-12/2021

Opis projekta:

Specifičan cilj projekta jeste da obezbedi tehničku pomoć pravosudnom sektoru u procesu revizije krivičnog zakonodavstva i institucionalnog okvira kako bi se unapredila prava dece u kontaktu sa zakonom, kao prestupnicima i žrtvama/svedocima krivičnih dela i njihov tretman u krivičnom postupku.

Sažeti izveštaj na engleskom

Kompletan tekst na srpskom

Power Point Prezentacija na Srpskom

Naziv projekta:

Procena maloletničke kaznene politike u Republici Srbiji od 2006. do 2020. godine

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

OSCE

Period implementacije projekta:

06/2020-12/2020

Opis projekta:

Glavni cilj projekta jeste da se proceni uticaj Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i njegova delotvornost kada je u pitanju zaštita najboljeg interesa deteta. Procena mora da uključi i preporuke za preduzimanje određenih radnji od strane države, bilo da je u pitanju zakonodavna intervencija, promena u praksi, izgradnja kapaciteta ili drugačija organizacija rada državnih organa koji primenjuju zakon.

Kompletan tekst na engleskom

Kompletan tekst na srpskom

Naziv projekta:

Procena uticaja HELP programa resocijalizacije (Unapređenje programa trermana u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija za punoletna i maloletna lica - SOE03-19)/

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

HELP e.v.

Period implementacije projekta:

05/2020-12/2020

Opis projekta:

Cilj ovog projekta je da se razvije metodologija procene, da se sprovedu terenska istraživanja, da se prikupe podaci o implementaciji projekta, uključujući i uticaj programske intervencije usmerene na podršku ostvarivanju prava dece u vaspitnim ustanovama, kako bi ona mogla da održe lični kontakt sa svojim roditeljima i rođacima u kontekstu pandemije COVID 19.

Kompletan tekst na engleskom

Naziv projekta:

Kriminal u Srbiji: Fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Period implementacije projekta:

2011-2020

Opis projekta:

Tema ovog istraživačkog projekta uključuje selekciju ekonomskih, socijalnih i personalnih varijabli, kao i odabir reprezentativnih uzoraka kako maloletnih, tako i punoletnih prestupnika koji su učinili neke od taksativno nabrojanih krivičnih dela, sprovođenje empirijskih istraživanja na tim uzorcima i ukrštanje relevantnih psiholoških i socijalnih varijabli relevantnih za kriminalno ispoljavanje. Projekat uključuje i predstavljanje ovih istraživanja, izračunavanje linearnih, parcijalnih i kanoničkih korelacija između tog uzorka nezavisnih varijabli i forme i intenziteta proučavanih oblika kriminala. Očekivano je da identifikacija faktora rizika i zaštitnih faktora sa značajnom i visokom prognostičkom vrednošću pojedinih oblika kriminala omogući određivanje osetljivosti proučenih prediktora i oblika kriminala ma određene preventivne modele, bilo postojeće, bilo novoosmišljene.

Ciljevi ovog istraživačkog projekta uključuju:

1. Identifikaciju faktora rizika i različitih grupa koje su pod rizikom, kao i određivanje preventivnih faktora kada su u pitanju najozbiljniji oblici kriminala, a posebno organizovani, visokotehnološki i privredni kriminal;
2. Analizu kapaciteta postojećih i kreiranje novih preventivnih modela relevantnih za ove oblike kriminaliteta;
3. Određivanje aktuelne uloge i dometa državne reakcije u oblasti prevencije kriminala, a posebno u normativnoj sferi i
4. Osmišljavanje efikasnijih preventivnih modela državne reakcije.

Naziv projekta:

Standardi i procedure za zaštitu dece kao žrtava i svedoka u krivičnom postupku

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

UNICEF

Period implementacije projekta:

07/2021-12/2021

Opis projekta:

Projekat ima za cilj da podrži institucije pravosudnog sistema u Srbiji prilikom obezbeđivanja i podsticanja zaštite dece kao žrtava i svedoka u krivičnim postupcima.

Naziv projekta:

COST akcija CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima"

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

EU

Period implementacije projekta:

2017-2021

Opis projekta:

Ova internacionalna i interdisciplinarna mreža istraživača, kliničkih i razvojnih psihologa, psihoterapeuta, psihijatara i specijalista za mentalno zdravlje adolescenata radiće na identifikaciji medijatora i moderatora psihoterapijske promene i adekvatnih instrumenata za procenu terapijskog procesa i promene, kao i na izgradnji predloga dizajna istraživanja psihoterapije u Evropi.

Naziv projekta:

Primena medicinskih mera bezbednosti u sistemu krivičnog pravosuđa u Srbiji

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

OSCE

Period implementacije projekta:

2018

Opis projekta:

Tokom 2017. godine, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa misijom OSCE u Srbiji, sproveo je istraživački projekat na temu "Primena medicinskih mera bezbednosti u sistemu krivičnog pravosuđa u Republici Srbiji". Istraživanje je sprovedeno u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, kao i u specijalnim psihijatrijskim bolnicama u Novom Kneževcu, Vršcu i Gornjoj Toponici. Rezultati istraživanja predstavljeni su na međunarodnoj naučnoj konferenciji "Kazneno pravo i medicina", održanoj 29. i 30. maja 2019. godine na Paliću.

Naziv projekta:

Procena potreba za usklađivanjem nivoa krivičnog zakonodavstva u skladu sa svim relevantnim poglavljima u okviru pristupnih pregovora sa EU

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

PERFORM

Period implementacije projekta:

06-12/2018

Opis projekta:

Cilj projekta jeste da se identifikuju relevantni delovi Krivičnog zakonika koji bi trebalo da se izmene u skladu sa EU acquis-om, a u skladu sa pristupnim pregovorima, kao i da se predlože konkretna rešenja imajući u vidu najbolje prakse iz uporednog prava, kao i da se obezbedi četvorogodišnje predviđanje moguće vremenske linije za izmene zakona.

Naziv projekta:

Expert Research and Analysis on Re-offending in Serbia

Ugovarač:

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Projekat finansiran od strane:

OSCE

Period implementacije projekta:

07/2017-12/2017

Opis projekta:

Tokom 2017. godine, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa OSCE misijom u Srbiji, sproveo je istraživački projekat na temu recidivizma (povrata) u Republici Srbiji. Istraživanje je sprovedeno u ustanovama za izvršenje kazne zatvora u Sremskoj Mitrovici, Požarevcu i Nišu, u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, kao i u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu. Glavni cilj istraživanja bio je da se ispita uticaj profesionalne obuke osuđenih lica na suzbijanje povrata. Pored toga, analiza je uključila i dve alternativne krivične sankcije - rad u javnom interesu i uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom, a na osnovu podataka prikupljenih od strane Kancelarije za alternativne sankcije u Beogradu.

Vrh