Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

AKTUELNI PROJEKAT
"Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije"

Početkom 2011 godine Institut za kriminološka i sociološka istraživanja počinje sa serijom istraživanja u okviru realizacije interdisciplinarnog makroprojekta Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije

Projektom 47011 rukovodi prof. dr Vladan Joldžić, naučni savetnik.

Predmet istraživanja ovog projekta definisan je kao:

 1. identifikovanje i analiza slike kriminala u Srbiji, trendova i rizika;
 2. ekonomski, socijalni i personalni faktori rizika i faktori zaštite koji imaju supstancijalni ili visok doprinos u podsticanju ili sprečavanju kriminala, posebno nasilničkog, organizovanog, visokotehnološkog i ekonomskog;
 3. analiziranje postojećih i kreiranje novih modela prevencije navedenih oblika kriminala kao i njihova evaluacija;
 4. definisanje, precizno praćenje i merenje indikatora socijalne isključenosti i socijalne deprivacije, kao i analizu različitih društvenih aspekata socijalne inkluzije (ekonomski, politički, medijski);
 5. analiza mogućnosti socijalne intervencije i državne reakcije na kriminal, posebno kaznenog zakonodavstva, evaluacija realnih preventivnih dometa kaznenog zakonodavstva i izrada predloga novih normativnih rešenja.

Ovako definisan predmet podrazumeva izbor uzorka ekonomskih, socijalnih i personalnih varijabli i izbor uzorka prestupnika (maloletnih i punoletnih) koji su počinili konkretne oblike kriminala, empirijsko istraživanje na tim uzorcima i ukrštanje relevantnih psiholoških i socijalnih varijabli za kriminogeno ponašanje, a potom i analizu rezultata empirijskih istraživanja, izračunavanje linearnih, parcijalnih i kanoničkih korelacija između tog uzorka nezavisnih varijabli i oblika odnosno intenziteta proučavanog oblika kriminala. Identifikovanje faktora rizika i faktora zaštite sa značajnom i visokom prognostičkom vrednošću pojedinih tipova kriminala omogućiće utvrđivanje osetljivosti tih prediktora i tih oblika kriminala na partikularne preventivne modele, postojeće ili novoformirane.

Ciljevi istraživanja su:

 1. identifikovanje faktora rizika i rizičnih grupa kao i faktora prevencije postojećih oblika kriminala, posebno nasilnog, organizovanog, visokotehnološkog i ekonomskog;
 2. analiziranje mogućnosti postojećih i stvaranje novih modela prevencije za te oblike i taj stepen kriminala;
 3. utvrđivanje realne preventivne uloge i realnih preventivnih dometa državne reakcije na kriminal, posebno u normativnoj oblasti i
 4. konstruisanje produktivnijih preventivnih modela državne reakcije.

Očekivani ključni rezultati istraživanja interdisciplinarnog projekta Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije bi bili:

 1. utvrđivanje plauzibilne slike faktora rizika i faktora zaštite od svih oblika, a posebno nasilničkog, ekonomskog, visokotehnološkog (cyber crime) i organizovanog kriminala i to kod maloletnika i kod punoletnih osoba;
 2. analiza postojećih i predlaganje novih i unapređenih modela prevencije za sve navedene oblike kriminala;
 3. testiranje pojedinih modela na prigodnim uzorcima iz populacija koje se definišu kao rizične;
 4. izrada predloga novih modela državne reakcije na kriminal u normativnoj i socijalnoj sferi;
 5. sugestije u kreiranju javnih politika (uključujući analizu empirijske evidencije i dobre prakse drugih zemalja) koje će doprineti redukovanju nedovoljne socijalne inkluzije i siromaštva kao relevantnih faktora rizika za delinkventno ponašanje;
 6. izrada akcionih planova u cilju postepenog opadanja nasilja i najtežih oblika kriminala;
 7. izrada akcionih planova u cilju smanjenje straha od kriminala kod stanovništva kao conditio sine qua non za kvalitetniji i sigurniji svakodnevni život.
 8. izrada akcionih planova i modela koji bi predstavljali konkretnu pomoć prilikom donošenja državnih odluka u pogledu zaustavljanja daljeg rasta nasilja i kriminala;
 9. sukcesivno publikovanje rezultata multidisciplinarnih teorijsko-empirijskih, empirijskih, komparativnih i drugih relevantnih istraživanja u većem broju monografija, tematskih hrestomatija i u vodećim nacionalnim i inostranim naučnim časopisima;
 10. prezentacija dobijenih rezultata Projekta 47011 na naučnim skupovima u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (kao što je tradicionalni seminar prava koji se održava već 22 godine u organizaciji Instituta), razmena naučnih informacija na međunarodnim i nacionalnim naučnim konferencijama;
 11. organizovanje edukativnih seminara, tribina i radionica preko kojih će se relevantni rezultati Projekta a koji su direktno aplikabilni i važni za donošenje državnih odluka u pogledu smanjenja kriminala i nasilja grosso modo kao i navedenih partikularnih oblika kriminala, komunicirati zainteresovanim socijalnim i državnim institucijama koje su u poziciji moći da ih i sprovode.
AKTUELNI MEĐUNARODNI PROJEKTI
COST akcija CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima"

Od 2017. godine tim istraživača Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja je u svojstvu drugog predlagača / partnerske institucije deo COST akcije CA16102 "Evropska mreža za individualizovani psihoterapijski tretman mladih sa mentalnim poremećajima" (European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders).

Ova internacionalna i interdisciplinarna mreža istraživača, kliničkih i razvojnih psihologa, psihoterapeuta, psihijatara i specijalista za mentalno zdravlje adolescenata radiće na identifikaciji medijatora i moderatora psihoterapijske promene i adekvatnih instrumenata za procenu terapijskog procesa i promene, kao i na izgradnji predloga dizajna istraživanja psihoterapije u Evropi.

Pored planiranja budućih zajedničkih studija i naučno-stručnih publikacija, u okviru COST akcije biće organizovane domaće i međunarodne konferencije, treninzi i radionice, kratkoročne naučne posete i razmene u svrhu usavršavanja mladih naučnika i ostvarena saradnja sa korisnicima usluga mentalnog zdravlja, zainteresovanim profesionalcima izvan COST mreže, kao i sa kreatorima nacionalnih politika i agencijama koje se bave finansiranjem naučnih istraživanja.

Da posetite zvaničnu internet prezentaciju COST akcije COST action CA16102 "European Network on Individualized Psychotherapy Treatment of Young People with Mental Disorders" kliknite OVDE.

REALIZOVANI PROJEKTI
"Prevencija kriminala i socijalnih devijacija" (2006-2010)

U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, od 2006. – 2010. godine realizovan je projekat Prevencija kriminala i socijalnih devijacija koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj.Ovaj projekat je takođe bio multidisciplinaran i zamišljen kao studija širokog obima koja uključuje analizu mogućih programa prevencije i socijalne profilakse, posebno kada su u pitanju najteži i društveno najopasniji oblici kriminala kao što je to nasilni kriminal, organizovani kriminal i ekonomski kriminal.

Israživački tim zadužen za realizaciju ovog projekta činili su eksperti iz oblasti kriminologije, psihologije kriminala, prava, sociologije, penologije i konvergentnih disciplina.Ova studija je bila zamišljena u ideji dugoročne projekcije na smanjenje obima kriminala, naročito onih koji drastično utiču na stabilnost sistema društvenog i državnog funkcionisanja kao što su organizovani i nasilnički kriminal.

Projektom Prevencija kriminala i socijalnih devijacija rukovodio je dr Dobrivoje Radovanović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, a od 2007. godine ovim Projektom rukovodi dr Marina Blagojević, viši naučni saradnik.

"Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije" (2002-2006)

Na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja je od 2002-2006 godine realizovan projekat Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije, koji je finansiran od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

Ovaj naučni projekat je koncipiran kao studija širokog obima u okviru kojeg su istraživani relevantni modaliteti kriminala koji se upravo u zemljama u tranziciji ispoljavaju in extremis, a posebno u Srbiji gde je tranzicija dodatno komplikovana kontekstom proteklih ratova, katastrofa i posledičnih devastacija.

Projekat je bio multidisciplinarnog karaktera i na njemu su bili angažovani eksperti iz oblasti prava, kriminologije, psihologije kriminala, sociologije, penologije i konvergentnih disciplina. Pored utvrđivanja objektivne slike kriminala u Srbiji u prethodnoj dekadi, kao i analize rastućih i dramatičnih problema privrednog kriminala i korupcije, organizovanog kriminala, nasilničkog kriminala, iregularnih migracija, stručnjaci Instituta i spoljni saradnici su kao jedan od ciljeva projekta formulisali i predlaganje mogućih modela preventivnih akcija, socijalne profilakse i eventualne promene državne reakcije na kriminal.

Fatalna zbivanja na teritoriji ex-Jugoslavije u poslednjoj dekadi dvadesetog veka (rat u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, rat za Kosovo i NATO bombardovanje) uticala su na porast svesti o potrebi razumevanja i objašnjenja veoma složenog problema ljudske destruktivnosti kao i tabua ubistva i njegovih relativizacija u uslovima ratova i tiranija. U okviru ovog projekta posebna pažnja se posvećuje analizi kolektivnog ponašanja u kontekstu ratova i katastrofa i psihološkim posledicama ovih zbivanja (post-traumatski stresni sindrom, adaptacione krize, psihološki problemi zločina, odgovornosti i krivice, etc.).

Kao rezultat rada na projektu do sada je objavljen veći broj monografija i knjiga, kao i više desetina radova u vodećim naučnim časopisima i publikacijama.

Projektom 1642 je od 2002 – 2004 rukovodila dr Vesna Nikolić – Ristanović, a od 2004 – 2006 dr Leposava Kron.

Vrh