Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

Dr Ivana Stevanović

Direktor

Viši naučni saradnik

Biografija

Dr Ivana Stevanović rođena je 1968. godine u Zaječaru gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1991. godine. Na istom fakultetu je i magistrirala sa temom: Specifičnosti krivičnog postupka prema maloletnicima u odnosu na opšti. Doktorsku disertaciju: Krivičnopravna zaštita maloletnih lica, odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine.

Ivana Stevanović zaposlena je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. U februaru 2015. izabrana je za v.d. direktora Instituta, a od februara 2016. godine je direktor Instituta. Članica je Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije od njegovog osnivanja 1997. godine; 2008. godine izabrana je za predsednicu Centra za prava deteta, a 2009. godine postala je članica Saveta za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima. Dva puta je birana u članstvo Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije (2008-20012; 2014 - ).

Kao predstavnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Autor je i koautor brojnih naučnih radova. Dr Ivana Stevanović je stalni ekspert konsultant za oblast prava deteta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misije u Beogradu i stručni saradnik Pravosudne akademije (nekada Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje) u kreiranju i realizaciji programa vezanih za obuku predstavnika sistema maloletničkog pravosuđa u Republici Srbiji (2005/2015).

Odabrana bibliografija

Srna, J., Stevanović, I. (2011) "Serbia: Moving towards Prevention of Physical Punishment of Children (Chapter 17)", in: Durant, J. E; Smith, A. B. (ed.) Realizing the Rights of the Children: Global Progress towards Ending Physical Punishment Realizing Children’s Rights, New York: Routledge (simultaneously published in UK), str. 222-233, ISBN13: 978-0-415-87920-0 (hbk), ISBN13: 978-0-203-83968-3 (ebk).

Jugović, A., Pejaković, LJ., Stevanović, I. (2013) Mesto za mene (deca na hraniteljstvu u Srbiji), Beograd: Centar za prava deteta, ISBN 978-86-83109-59-3, dostupno na sajtu: www.cpd.org.rs

Stevanović, I. (2014) Deca koja čekaju, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka sitraživanja, ISBN 978-86-83287-74-1.

Stevanović, I. (2014) Moje pravo da budem zaštićen, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka sitraživanja, ISBN 978-86-83287-77-2

Stevanović, I. (2014) „Novo prekršajno zakonodavstvo i položaj maloletnih učinioca prekršaja“, str. 101-106, u: Kron, L. (ur) Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, ISBN 978-86-83287-78-9, COBISS.SR.ID 207548684.

Stevanović, I. (2014) „Krivičnopravni sistem i zaštita maloletnih lica (nacionalni normativni aspekt)“, str. 30-42, u: Vučković Šahović, N. i dr., Zaštita dece žrtava i svedoka krivičnih dela, Beograd: International Management Group – IMG, ISBN 978-86-83927-73-9.

Stevanović, I. (2014) „“Unapređenje izvršenja vaspitne mere posebne obaveze“ u: Ilić, G. (ur.) Reforma krivičnog prava (zbornik radova), Beograd: Udrženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, str. 352-367, ISBN 978-86-83437-99-3.

Pavićević, O., Stevanović, I. (2015) "Rizična ponašanja dece i mladih - rizik i otpornost" u: Stevanović, I. (ur) Maloletnici kao učinioci i kao žrtve krivičnih dela i prekršaja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 293-308, ISBN 978-86-83287-85-7, COBISS.SR.ID 215317516.

Banić, M., Stevanović, I. (2015) Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji, str. 9-44, u: Stevanović, I. (ur.) Kako do pravosuđa po meri deteta. Beograd: Centar za prava deteta, 293-308, ISBN 978-86-83109-64-7, COBISS.SR.ID 214515724, dostupno na sajtu: www.cpd.org.rs.

ivanacpd@gmail.com
Dr Leposava Kron

Naučni savetnik

Biografija

Leposava Kron je rođena 1958. godine u Beogradu. Diplomirala je cum laude na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1981. (sa prosečnom ocenom 9.5) , gde je 1985. stekla summa cum laude tutulu magistra nauka (teza: "Strukturalni i funkcionalni model teorije životnog scenarija") kao i zvanje doktora psiholoških nauka 1992. godine, odbranivši magna cum laude disertaciju pod naslovom "Psihološka tipologija homicidnog ponašanja". Dobitnik je Novembarske nagrade Univerziteta u Beogradu kao student generacije. L. Kron je deo svojih doktorskih studija završila na University of California, Berkeley, 1986. Od 1987. godine radi u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, počevši od zvanja istraživača-saradnika (naučni saradnik od 1993., viši naučni saradnik od 1997.) do naučnog savetnika od 2006 godine. Naučne discipline kojima se dr Kron bavi su psihologija, klinička psihologija, psihologija kriminala, psihologija aberantnog ponašanja, socijalna patologija. U Institutu je izuzetno uspešno vodila nekoliko projekata i podprojekata kao i Makroprojekat Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije (1642).

Za člana Svetske akademije za pravo i mentalno zdravlje (IALMH: International Academy of Law and Mental Health) sa sedištem u Montrealu izabrana je 1993., za člana Međunarodne radne grupe za istraživanje ubistva (HRWG: Homicide Research Working Group ) sa sedištem u Čikagu 1993. godine. Ekspert ujedinjenih nacija pri Međunarodnom sudu u Hagu (ICTY) od 2001 godine. Bila je evaluator i recenzent većeg broja internacionalnih projekata koja je finansirala European Comission. Nalazi se na listi recenzenata većeg broja nacionalnih i međunarodnih časopisa. Dr Kron je organizator 8 naučnih konferencija nacionalnog značaja. Dr Kron je glavni i odgovorni urednik Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja (od 2005 - sada), glavni i odgovorni urednik i Jugoslovenske revije za kriminologiju i krivično pravo (2007-2009), jedan od osnivača i urednik Časopisa za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju (1994-1998), i član redakcije časopisa Psihologija. Član Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu od 2005 - 2010. Direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu od 2006. - 2015. godine. Govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Odabrana bibliografija

Dr Leposava Kron je objavila preko stotinu naučnih radova na srpskom i engleskom jeziku kao i više knjiga: Seksualno nasilje: psihološka studija (1992), Kajinov greh: psihološka tipologija ubica (1993, prvo izdanje i 2000, drugo i dopunjeno izdanje), Rat i kolektivno ponašanje: ogled o socijalnoj i psihološkoj realnosti (2008), Anatomija seksualne agresivnosti (2009, sa Z. Nikolićem): Nikolić, Z. i Kron, L. Totalne ustanove i deprivacije: knjiga o čoveku u nevolјi (2011, sa Z. Nikolićem) Studije kriminala u Srbiji: 1961-2011 ( sa Z. Stevanovićem), Nasilje kao odgovor: socijalne i psihološke implikacije krize (2013, sa O. i B. Simeunović-Patić), Smrt Lolite, rađanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj seksualnosti (2015, sa O. Pavićević). Urednik i autor dela teksta osam (8) hrestomatija.

Dr Leposava Kron je podnela referate na većem broju međunarodnih skupova i konferencija od kojih su neki bili po pozivu: XIX Internacionalnom kongresu Svetske akademije za pravo i mentalno zdravlje (Lisabon, 1993), XI Internacionalnom kongresu za kriminologiju (Budimpešta, 1993), XX Internacionalnom kongresu Svetske akademije za pravo i mentalno zdravlje (Montreal, 1994), XXI Internacionalnom kongresu za pravo i mentalno zdravlje (Tromso, 1995), VI Evropskom kongresu za psihologiju (Atina, 1995), XXVI Svetskom kongresu psihologa (Montreal, 1996), Međunarodnoj konferenciji o kosovskom konfliktu i njegovom uticaju na Rome – ratne izbeglice (Skoplje, 2000) i učestvovala u radu većeg broja domaćih simpozijuma i kongresa.

bebakron@gmail.com
Dr Branislava Knežić

Naučni savetnik

Biografija

Branislava Knežić je naučni savetnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Rođena je u Mihalju - Metković gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Pedagoško-andragoške nauke je studirala na beogradskom Filozofskom fakultetu a magistarske (Uslovi socijalne sigurnosti starih u javnom saobraćaju) i doktorske studije (Metode merenja učešća obrazovanja u procesu resocijalizacije osuđenika) na Fakultetu političkih nauka, opet BU.

Od septembra 1982. je u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu gde je birana od istraživača saradnika do naučnog savetnika. Po pozivu profesora FPN iz Beograda učestvuje u nastavi iz metodologije političkih nauka i metodologije socijalnih istraživanja na osnovnim (akademske 2004/05 do 2009/10) i iz istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici na postdiplomskim odnosno master studijama (od 2008 - ).

Od januara 2013. je (30% radnog vremena) zaposlena na Filozofskom fakultetu u Beogradu – katedra za andragogiju na predmetima: metodologija učenja i obrazovanja odraslih i penološka andragogija. Šest problemskih i tematskih celina su deo njenih profesionalnih interesovanja: obrazovanje odraslih i resocijalizacija osuđenika; teorijsko-metodološka problematika; problemi starih; izbeglištvo i izbeglice; nasilje u porodici i nasilje među vršnjacima i uvek aktuelni problemi samoubistva.

Naučno - stručne rasprave sa: međunarodnih i nacionalnih savetovanja, kongresa, simpozijuma i okruglih stolova priloženi su u delovima objavljenih knjiga, zbornika, studija, pa i osvrta i prikaza u časopisima, dnevnim i nedeljnim profesiji namenjenim novinama.Član je redakcija i/ili saveta časopisa: (Zbornik IKSI , RKK, SPŽ i bila član redakcije i saveta časopisa Temida-1997 -2010) kao i član UO i zamenik predsednika Naučnog veća IKSI).

Neki od projekata u kojima je učestvovala: „Teški oblici kriminala u Srbiji u uslovima tranzicije“, 2002-2006, u okviru kojeg je rukovodila potprojektom „Teški slučajevi razbojništva i razbojničke krađe“ koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS (IKSI), „Prevencija kriminala i socijalnih devijacija“, 2006-2010, (br. 149016) koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS (IKSI), u okviru kog je rukovodila potprojektima „Samoubistvo i društvene promene“ i „Nasilje među vršnjacima“; „Kriminal u Srbiji: fenomenologije, rizici i mogućnosti socijalne intervencije“, rukovodi potprojekatom „Psihopatija i recidivizam u osuđeničkoj populaciji“, 2011-2014, (br. 47011) koje finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku RS.

Odabrana bibliografija

Knjige: Stari ljudi u javnom saobraćaju IKSI,1986 i Obrazovanje i resocijalizacija – metode merenja,Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001; Žene Krajine: rat, egzodus i izbeglištvo, IKSI, 1996; Porodično nasilje u Srbiji, VDS i IKSI, 2002; “Oproštaj od života: poslednje poruke”(koautorska) IKSI, 2010.“Istraživanje u socijalnoj politici i socijalnom radu” (koautorska), FPN i Čigoja, 2011. “Ne samo koliko živeti”, IKSI, 2011.

Članci u zbornicima i naučnim časopisima: Obrazovanje za osudenitet lica: zašto i kako,1994; Pravo i mogućnosti osuđenih lica na obrazovanje,1998; Izbegličko pravo na živo(2004); Od definicije do operacionalizacije,2004; Samoubistvo starih-(ne)voljno napuštanje života,2006; Nasilništvo nad starima–iza zatvorenih vrata, 2008; 2009; Od ubistva u porodici do samoubistva, 2009; Suicide in changes society, 2009. .,” Na rođačkoj meti” u: 20 godina od razbijanja SFRJ, 2011. ,” Nesklad zakona i mogućnosti osposobljavanja osuđenika”, 2011. “Maloletni azilanti u Srbiji”, 2012. “Challenges to adult education in Serbian prisons”(koautorski), 2013.”Obrazovanje osuđenika: između deklarativnog i stvarnog”, 2014.

knezic@sbb.rs
Dr Olivera Pavićević

Naučni saradnik

Biografija
Odabrana bibliografija
oliverapavicevic4@gmail.com
Dr Hajdana Glomazić

Naučni saradnik

Biografija

Dr Hajdana Glomazić je naučni saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja. Diplomirala, magistrirala i doktorirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju.

Savetnik je za sistemsku porodičnu terapiju. U svojoj profesionalnoj karijeri radila je kao asistent na Fakultetu za poslovne studije, a kasnije i kao docent na Akademiji za diplomatiju i bezbednost. Na više projekata EU angažovana je kao ekspert iz oblasti učenja odraslih, kao kreator programa obuka odraslih, trener i trener za obuku trenera. Angažovana je i kao stručni konsultant i istraživač za područje kompanijskog učenja i obrazovanja.

Autor je više naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima iz oblasti učenja odraslih, profesionalnog obrazovanja odraslih, etike, medija i komunikacije - na srpskom i engleskom jeziku. Učesnik je više naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu.

Svoj nučno-istraživački rad usmerava ka oblastima učenja odraslih, medija i komunikacija, medijskog obrazovanja i medijske etike, socijalne patologije. Član je nekoliko profesionalnih udruženja, domaćih i stranih.

Odabrana bibliografija
hajdana.ng@gmail.com
Dr Ana Batrićević

Viši naučni saradnik

Biografija

Ana je rođena 26.12. 1985. u Beogradu. Diplomirala je 2009. na teorijsko pravnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,9. Doktorsku tezu iz uže krivično – pravne naučne oblasti „Krivičnopravna zaštita životinja“ odbranila je sa odlikom 2012. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Zaposlena je na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu od 2009., zvanje naučni saradnik stekla je 2013. godine, a zvanje viši naučni saradnik 2018. godine. Pre sadašnjeg zaposlenja radila je u NVO Praxis u Beogradu, koja se, kao izvršni partner UNHCR-a, bavi pružanjem besplatne pravne pomoći izbeglicama, interno raseljenim licima i Romima.

Pored projekta Kriminal u Srbiji: etiologija, fenomenologija i mogućnosti socijalne intervencije, angažovana je i na COST Action IS1106 „Offender Supervision in Europe“.Od 2012. do 2014., radila je na Twining projektu EU Uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija na teritoriji RS, sprovedenog u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS.

Završila je kurseve Web Design Basic, Advanced i Professional (Web Development) i Wordpress Express na međunarodnom SAE Institutu Beogradu, kao i kurs grafičkog dizajna u Centru Wizard u Beogradu. Autor je sajta i bloga www.pravnazastitazivotinja.com koji je posvećen objavljivanju tekstova, pravnih dokumenata i naučnih radova od značaja za pravnu zaštitu životinja.

Član je redakcije časopisa Zbornik Instituta za Kriminološka i sociološka istraživanja i časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo od 2011. Tečno govori engleski i italijanski, a služi se i nemačkim jezikom.

Odabrana bibliografija

Batrićević, A., Batanjski, V.: Zaštita životinja u Srbiji-kaznenopravni i ekološki aspekti, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2014., 231 str, UDK 343502.211(497.11) ISBN 978-86-83287-79-6, COBISS:SR-ID 209797388 M42=5

Batrićević, A.: Zaštita životinja u međunarodnom pravu, Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2013, 230 str., ISBN 978-86-83287-70-3 UDK 502.211:592/599 UDK 179.3 UDK 351.765 COBISS.SR-ID 203032588 M42=5

Batrićević, A.: Zabrana diskriminacije u pravu Evropske unije, Evropsko zakonodavstvo, vol. 11, br. 42/2013, str. 9-36., ISSN:1451-3188 UDK: 361.647.82:001.6 COBISS.SR-ID 183321351 M51=3

Batrićević, A.: Krivično – pravna reakcija na zlostavljanje životinja u Kraljevini Švedskoj, Strani pravni život br. 2/2012, str. 378 – 394., UDK: 351.765(485) ISSN: 0039-2138 COBISS.SR-ID 86244103 M51=3

Batrićević, A.: Deca i zlostavljanje životinja – kriminološki, viktimološki i krivičnopravni aspekti, Temida, vol. 14. br. 3/2011, str. 57 – 77., UDK 343.98, ISSN: 1450-6637, DOI: 10.2298/TEM1103057B M51=3

a.batricevic@yahoo.com
Dr Janko Međedović

Viši naučni saradnik

Biografija

Janko Međedović rođen je 10. 6. 1981. godine u Užicu. Studije psihologije završio je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. Doktorirao je 2014 godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom dr Gorana Kneževića.

Od 2008. godine učestvuje u radu Istraživačke Stanice Petnica kao stručni saradnik. Tokom 2009. i 2010. godine radi na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici kao saradnik u nastavi. Zapošljava se na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja 2010. godine gde i dalje radi, trenutno u zvanju istraživača-saradnika. Postaje asistent na Fakultetu za medije i komunikacije 2011. godine, gde i sada radi u tom zvanju. Tokom 2012. i 2013. godine radio je kao predavač na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Od 2015 godine je predstavnik Srbije na ENCORE projektu (European Network of COnflict REsearch).

Do sada je učestvovao u dva projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija (br. Projekta 149096) i Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije (br. Projekta 47011).

Prezentovao je nekoliko desetina radova na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Objavio je dvanaest naučnih radova u nacionalnim i inostranim časopisima uključujući Psihologiju, Primenjenu psihologiju, Teme, Sociologiju, Horizons of psychology i Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

U dosadašnjem istraživačkom radu bavio se uglavnom psihologijom individualnih razlika (psihopatija, šizotipija, crte ličnosti), socijalnom psihologijom (socijalni stavovi, intergrupni koflikti) i primenom statističkih metoda u psihološkim istraživanjima.

Odabrana bibliografija

Međedović, J. (2014). Should the space of basic personality traits be extended to include the disposition toward psychotic-like experiences? Psihologija, 47, 169-184.

Međedović, J., & Petrović, B. D. (2013). Predictors of party evaluation in post-conflict society: The case of Serbia. Psihologija, 46, 27-43.

Međedović, J., Kujačić, D., & Knežević, G. (2012). Personality-related determinants of criminal recidivism. Psihologija, 45, 277-294.

Međedović, J. (2012). Topography of Dishonesty: mapping the opposite pole of Honesty-Humility personality domain. Primenjena psihologija, 5, 115-135.

Međedović, J. (2012). Da li je Amoralnost šesti faktor ličnosti? Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 30, 7-31.

janko.medjedovic@fmk.edu.rs
Dr Milica Kolaković Bojović

Viši naučni saradnik

Biografija

Milica Kolaković-Bojović rođena je 17. februara 1984. godine u Beogradu. Završila je osnovnu školu i gimnaziju Sveti Sava u Požegi. Diplomirala je na pravosudnoj nastavnoj grupi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Na istom fakultetu je odbranila master rad na temu Izricanje i izvršenje vaspitnih mera prema maloletnicima, 2008. godine. Doktorsku disertaciju Okončanje krivičnog postupka u razumnom roku, odbranila je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 11. jula 2016. godine.

Od jula 2008. do oktobra 2009. godine bila je zaposlena kao istraživač pripravnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja. Od 2009. do 2012. bila je angažovana u zvanju saradnika u nastavi na katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2012. zaposlena je na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, gde je 2017. izabrana u naučno zvanje istraživač saradnik.

Počev od 2018. angažovana je zvanju docenta na predmetima Krivično procesno pravo i Pravni sistem EU na Pravnom fakultetu PIM Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Od jula 2017. godine, u svojstvu nezavisnog eksperta, dr Milica Kolaković-Bojović je član, a od 2019. godine i potpredsednik UN Komiteta za prisilne nestanke; član radne grupe za urgent actions i reprisal focal point.

U dosadašnjoj karijeri, dr Milica Kolaković-Bojović, bila je angažovana kao ekspert na brojnim naučnoistraživačkim, kao i donatorskim projektima u sektoru pravde, podržanim ili sprovedenim od strane OEBS-a, Saveta Evrope, Evropske Unije, Svetske Banke, USAID-a, UNICEF-a i Vlade Savezne Republike Nemačke, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou i koordinirala ili učestvovala u izradi ključnih dokumenata javnih politika u oblasti reforme pravosuđa, unapređenja prava žrtava i sistema izvršenja krivičnih sankcija.

Pored angažovanja na naučnoistraživačkim i donatorskim projektima u sektoru pravde, dr Milica Kolaković-Bojović je od 2013. do 2018. godine bila angažovana u Pregovaračkoj strukturi Republike Srbije sa EU. Tokom 2014. i 2015. imala je funkciju koordinatora izrade Akcionog plana za pregovore za Poglavlje 23, a decembra 2015. godine Vlada Republike Srbije imenovala ju je za Predsednika Saveta za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23- ekspertskog radnog tela Vlade RS zaduženog za monitoring reformskih aktivnosti u procesu sprovođenja Akcionog plana za Poglavlje 23.

Do sada je objavila dve knjige (Organizacija pravosuđa u Republici Srbiji- reformski okvir i EU standardi (2018) i Položaj pravosuđa u Srbiji- između vladavine prava i samovlašća (sa B. Petković, 2020)) i više od 60 naučnih radova. Od 2018. bila je urednik, a od 2020. godine, glavni i odgovorni urednik Revije za kriminologiju i krivično pravo. Član je Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Pored srpskog kao maternjeg, govori engleski i poznaje osnove francuskog jezika.

Udata je i majka dva sina.

Odabrana bibliografija

Kolaković-Bojović, M. (2016): Okončanje krivičnog postupka u razumnom roku, doktorska disertacija, Beograd.

Kolaković-Bojović, M. (2016): Constitutional Provisions on Judicial Independence and EU Standards, Annals of the Faculty of law in Belgrade, Belgrade Law Review, Vol. LXIV, no. 3. 192/204. (ISSN: 0003-2565)

Kolaković-Bojović, M. /2016/ Law on protection of the right to trial within reasonable time: environment for criminal sanction that serves its purpose and cost saving, Criminal and misdemeanors sanctions and measures: sentencing, enforcement and conditional release, (Stevanović, I. ed.) Institute of Criminological and Sociological Research, pp 203-214.

Kolaković-Bojović, M. (2016): Uticaj višestrukog ukidanja prvostepene presude na trajanje krivičnih postupaka, Pravni lekovi u krivičnom postupku-krivično zakonodavstvo u regionu i iskustva u njegovom sprovođenju, (Bejatović, S. & Jovanović, I. ur.) OEBS, Beograd, str. 271-283. (ISBN 987-86-6383-0394)

Kolaković-Bojović, M. (2015): Efikasnost krivičnog pravosuđa kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta, Kriminal i društvo Srbije: izazovi društvene dezintegracije, društvene regulacije i očuvanja životne sredine (Hugson, M. & Stevanović, Z. ur.) Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, str. 237-254. (ISBN 978-86-83287-87-1)

Kolaković-Bojović, M. (2015): Dostavljanje pismena u krivičnom postupku Republike Srbije: efikasnost u rascepu između lepih želja i loših navika, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vol. XXXIV, br. 2, str. 121-122. ISSN 0350-2694, UDK 343)

Kolaković-Bojović, M. /2014/ Efikasnost krivičnog postupka, reforma pravosuđa i pristupni pregovori sa EU, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br.2, str. 189-201.

Kolaković-Bojović, M. /2013/ Pravo na stručnu odbranu okrivljenog i efikasnost krivičnog postupka, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1, str. 131-148.

Kolaković - Bojović, M. /2013/ Efikasnost krivičnog postupka- razumemo li fenomen kome težimo, Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Palić, str. 373-384.

kolakius@gmail.com
Dr Ljeposava Ilijić

Naučni saradnik

Biografija

Ljeposava Ilijić, rođena je 7. februara 1981. godine u Trebinju, Republika Srpska, BiH. Diplomirala je na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Smeru za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju 2004. god. i stekla zvanje diplomirani specijalni pedagog. Iste godine, je upisala poslediplomske magistarske studije na Defektološkom fakultetu, Smer za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju, a 2012. godine je odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Demografska, sociolopsihološka, kriminološka i penološka svojstva osuđenih kao činioci zatvorskih deprivacija", mentor prof. dr Snežana Soković, čime je stekla zvanje magistra defektoloških nauka.

Beogradski Univerzitet, odobrio je izradu doktorske disertacije pod nazivom "Uticaj obrazovanja i profesionalnog osposoblјavanja na redukciju rizika recidivizma kod osuđenih lica", koju je prijavila na istom fakultetu.

Od novembra 2005. godine, zaposlena ja na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja (zvanje-istraživač saradnik). Učestvovala je u realizaciji projekata osnovnih istraživanja iz oblasti društveno humanističkih nauka: Prevencija kriminaliteta i socijalnih devijacija (br. 149016), 2006-2010., (dr Marina Blagojević), i Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije (br.47011), 2011-2014. (Prof. dr Vladan Joldžić) Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Nјena interesovanja usmerena su ka penološkim i kriminološkim temama, problemima izvršenja zatvorske kazne, tretmanu i osuđenim licima.

Odabrana bibliografija

Ilijić, Lj. (2012). Stanje u kazneno-popravnim zavodima u Srbiji: prekobrojnost zatvorske populacije, Socijalna misao, Vol. 19. br.74. str.143-152.

Batrićević, A., & Ilijić, Lj. (2013). Imprisonment in Sweden, Normative Frameworks, Characteristics and Impact on recidivism, NBP-Journal of Criminalistics And Law, Vol. XVIII, No.2 Pg. 135-155.

Batrićević, A., & Ilijić, Lj. (2014). Health Care of Prisoners as a Crime Prevention Factor-General Standards and Conditions in Serbia. Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistics and Police Studies, Vol.1. pg. 441-451.

Ilijić, Lj. (2014). Osuđeni i deprivacije-uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživlјavanja zatvorskih deprivacija. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Beograd.

Ilijić, Lj. & Jovanić, G. (2014). Disciplinsko kažnjavanje osuđenih. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Vol. XXXIII, Br. 2. str. 163-177. Beograd.

lelalela_bgd@yahoo.com
Dr Jasmina Igrački

Naučni saradnik

Biografija

Jasmina Igrački rođena je 10.04.1972. godine u Pančevu. Osnovne akademske studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru 2009. godine sa prosečnom ocenom 8,39 i odbranila diplomski rad 2009. godine pod nazivom "Prevencija organizovanog kriminaliteta", sa ocenom deset.

Master studije na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu završila je 2010. godine i sa uspehom odbranila master rad pod nazivom "Sistem komunikacije u kriznim situacijama" 2012. god. Doktorske studije upisala je 2013/14 na Megatred Univerzitetu- Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost. Oblast intereovanja je krivično pravo i kriminologija sa penologijom.

Jasmina Igrački je nastavničko iskustvo sticala kao asistent i saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Pazaru.U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja radila je na mestu Bibliotekara od 2012. do 2013. a marta 2013. godine, odlukom Naučnog veća Instituta, izabrana je u zvanje istraživač saradnik.

Jasmina je samostalno i u koautorstvu napisala jedan Univerzitetski udžbenik (Viktimologija ), i preko 30 rada različite strukture. Svoje radove je saopštavala na više nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija.

Odabrana bibliografija

Igrački, J. (2012) Individual tretment in the enforcement process of criminal sanctions, "Archibald Reiss Days", Criminalistics and police Studies in Belgrade, (thematic conference proceedings of international significance) str.435-446, UDC 343.85:343.261-052, 343.244; UDC (zbornika) 343.9 (082), 343.85 (082) COBISS.SR-ID 192446220, ISBN978-86-7020-190-3.

Igrački, J. (2012) Uloga policije u prevenciji maloletničkog prestupništva, U: Kron, L. (ur.) Delikt, kazna i mogućnosti socijalne profilakse, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. str.399-408, ISBN 978-86-83287-61-1;

Igrački, J. (2013) Penalty Reaction on child abuse in Serbia, Internacional scientific conference "Archibald Reiss Days", Criminalistics and police Sttudies in Belgrade, str. 329-336, UDC: 343.28/.29:343.541(497.11) UDC (zbornika) 343.9(082), 343.85(82), COBISS.Sr-id 202437388, ISBN 978-86-7020-190-3

Igrački, J. (2013) Nasilničko ponašanje: krivičnopravni i kriminološki aspekt, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, broj: 2, Vol. XXXII, str. 203-213, UDK rada: 343.94/.97:343.343.3; 343.85:[343.343.3:796.093(497.11), UDK časopisa 343

Igrački, J. (2014) Krivičnopravni i kriminološki aspekti nasilja i nasilničkog ponašanja, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, broj: 1. Godina XXXIII, str137-148, UDK rada 343.343.3, UDK časopisa 343

jasminaigracki@yahoo.com
Dr Vera Stanković

Naučni saradnik

Biografija

Vera Stanković je rođena 17. juna 1984. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je 2009. godine na smeru ekologija i zaštita životne sredine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom „Pravni aspekti zaštite životne sredine – izdvojeni primeri na lokalnom nivou (Opština Surčin)”.

Student je završne godine doktorskih studija na istom fakultetu, na smeru Zaštita biodiverziteta. U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja je zaposlena od 1. novembra 2009. Diplomirala je 2014. godine na studijama za specijalizaciju znanja iz oblasti - Ekološko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Pohađala je brojne kurseve i bila na stručnim usavršavanjima iz različitih oblasti, među kojima su: "Renewable energy and energy efficiency in South – East Europe", Fojnica, BiH, 2009. god.; "Climate Change in South – Eastern European Countries IV: Adaptation strategies for economy & society", Zagreb, Hrvatska, 2009. god.; Obuka o osnovama lјudskih prava i mehanizmima njihove zaštite, YIHR, Beograd, Priština, 2010.-2011.; "EU i rodna ravnopravnost", Zavod za ravnopravnost polova i OEBS, Novi Sad, 2011. god. i bila stipendista Američkog Univerziteta na Kosovu, završivši kurseve za Izgradnju mira i Postkonfliktne transformacije i razvojni program, 2011. dr.

Kao volonter, učestvovala je na brojnim projektima i držala ekološke radionice u državnim vrtićima i Chartwell International School 2009. godine. Bila je angažovana je na projektu "Infoterra Geo – Information Services (IGIS)", u organizaciji: Astrium Services, IGN France International, Biotope, Republički geodetski zavod i Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 2011. i 2012. godine.

Odabrana bibliografija

Batanjski Vera (2011): „Uticaji ekologije na teorije o kriminalitetuˮ. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2011/Vol.XXX/1-2/307-316, ISSN 0350-2694.

Vladan Joldžić i Vera Batanjski (2012): „Integrisano upravlјanje hemikalijama u svim fazama životnog ciklusa i biološke reperkusije kršenja propisa”. Zbornik radova, IV CHYMICUS, 11.-14.jun 2012., Tara, Srbija, str. 170-176, ISBN 978-86-85013-10-2.

Batanjski Vera (2013): „Prevencija ekološkog kriminalitetaˮ. Poglavlje u monogrfiji: Prevencija kriminala i socijalnih devijacija – evropska i regionalna dobra praksa (Urednici: Blagojević M. i Stevanović Z.), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, str. 307-315, ISBN 978-86-83287-66-6.

Batrićević Ana and Batanjski Vera (2013): „Air Quality in Urban Areas in Serbia: Current State and Legal Protectionˮ. III International Conference - Ecology of Urban Areas, 11 October 2013, Zrenjanin, Serbia, , pp. 58-67, ISBN 978-86-7672-210-5.

Batanjski Vera, Batrićević Ana, Radovančev Uroš i Joldžić Vladan (2014): „Ekonomski isplativa proizvodnja organske hraneˮ. "Ecologica" časopis, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije "Ecologica", br. 74, str. 169-174, ISSN 0354-3285.

Batrićević Ana and Batanjski Vera (2014) „Zaštita životina u Srbiji - kaznenopravni i ekološki aspekti”. Monografija, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija, 231 strana, ISBN 978-86-83287-79-6.

vera.batanjski@gmail.com
Dr Milena Milićević

Viši naučni saradnik

Biografija

Milena Milićević je doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, studijski program: Defektologija. Od 2012. godine angažovana je na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu u zvanju više naučne saradnice. Naučne i stručne članke publikovala je u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i na brojnim naučnim konferencijama u zemlјi i inostranstvu, kako iz oblasti defektologije, odnosno specijalne edukacije i rehabilitacije, zatim kriminologije i penologije, kulturne adaptacije različitih mernih instrumenata, tako i iz oblasti pedagogije, psihologije i biomedicine, počevši od 2010. godine.

Autorka je istaknute naučne monografije nacionalnog značaja „Community participation of children with cerebral palsy in Serbia: conceptual considerations and evaluation“ u izdanju Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i koautorka je naučne monografije nacionalnog značaja „Socijalna participacija osoba sa invaliditetom“ u izdanju Društva defektologa Srbije. Počevši od 2022. godine, kourednica je naučnog časopisa Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Članica je uređivačkog odbora naučnog časopisa Beogradska defektološka škola i nekoliko naučnih, odnosno profesionalnih udruženja, nacionalnih i internacionalnih.

Milena rukovodi trogodišnjim naučnim projekom PrisonLIFE (“Procena i mogućnosti poboljšanja kvaliteta zatvorskog života osuđenih lica u Republici Srbiji: kriminološko-penološki, psihološki, sociološki, pravni i bezbednosni aspekti”, broj Projekta: 7750249) čije je finansiranje odobreno u okviru programa IDEJE Fonda za nauku Republike Srbije. Bila je angažovana na naučnom projektu „Analiza primene mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije“ koji je Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa Misijom OEBS u Republici Srbiji, kao značajne međunarodne agencije, realizovao 2018. godine. Učestvovala je u realizaciji projekta osnovnih istraživanja iz oblasti društveno-humanističkih nauka („Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije“, broj 47011) koje je finansiralo Ministarstvo provete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Odabrana bibliografija

Ilijić, Lj., Milićević, M. & Pavićević, O. (2020). Approaches and methods in the quality of prison life assessing – Measuring social and moral climate in prisons. In G. Nedović & F. Eminović (Eds.), Approaches and models in special education and rehabilitation: thematic collection of international importance (pp. 85–96). Belgrade: University, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Publishing Center of the Faculty.

Ilijić, Lj., Milićević, M., & Vujičić, N. (2020). Characteristics of the population of persons with compulsory drug addiction treatment as a security measure in Serbia – regional overview. In M. Milićević & I. Stevanović (Eds.), Thematic Conference Proceedings of International Significance / XXXII International scientific thematic conference “Drugs and drug addiction: legal, criminological, sociological and medical issues”, Palic, 2–3 September 2020 (pp. 405–425). Belgrade: Institute of Criminological and Sociological Research.

Milićević, M., Ilijić, Lj., & Vujičić, N. (2019). Medical security measures: Criminal law framework and problems in practice. In I. Stevanović & N. Vujičić (Eds.), Thematic Conference Proceedings of International Significance / XXXI International scientific thematic conference “Penal Law and Medicine”, Palic, 29–30th May 2019 (pp. 161–180). Belgrade: Institute of Criminological and Sociological Research.

Milićević, M. (2021). Exploring participation in family activities among Serbian children with cerebral palsy and children with typical development: diversity, frequency, children’s presence, and engagement. Disability and rehabilitation, 44(9), 1583–1594.

Milićević, M. (2020). Home participation of children with and without cerebral palsy in Serbia: an exploratory study. Disability and rehabilitation, 42(25), 3696–3706.

Milićević, M. (2020). Community participation of children with cerebral palsy in Serbia: conceptual considerations and evaluation. Belgrade, Serbia: Institute of Criminological and Sociological Research. https://doi.org/10.47152/127442

Milićević, M. (2020). The research priorities in disability studies related to COVID-19. Beogradska defektološka škola, 26(1), 9−28.

mileninaadresa@gmail.com
Dr Sonja Protić

Naučni saradnik

Biografija

Sonja Protić je diplomirala i masterirala na modulu za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Ministarstva prosvete i nauke. Master tezu pod nazivom „Vezanost, empatija i emocionalna inteligencija maloletnih prestupnika“ (mentor: doc. dr Aleksandra Dimitrijevića) odbranila je 2012. godine. Iste godine upisuje doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je 26.12.2016. godine.

Sonja je do sada objavila nekoliko naučnih tekstova u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti delinkvencije i kliničke psihologije. Izlagala je i radove na više konferencija u zemlji i inostranstvu i dobitnik je nagrade za istraživanje “Attachment and affect regulation in patients with Somatoform and Psychosomatic Disorders” (sa Mašom Božović i Aleksandrom Dimitrijevićem) na Kongresu Internacionalnog udruženja psihoanalitičara održanom u Pragu 2013. godine. Član je tima međunarodnog projekta “Trauma, Trust, and Memory - Social Trauma in Psychoanalysis, Psychotherapy and Cultural Memories“, koji finansira Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD).

Praktični rad u oblasti kliničke psihologije ima značajno mesto u njenom profesionalnom razvoju. Završila je obuku za savetodavni rad sa osobama obolelim od raka i članovima njihovih porodica, kao i za rad sa osobama u suicidnoj krizi, te bila zaposlena kao psiholog-savetnik u okviru projekta „Nacionalni telefon za pružanje psihološke podrške onkološkim pacijentima i njihovim porodicama” realizovanog od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Srpske Asocijacije za Psiho-onkologiju. Nakon bazičnog upisuje i viši/diplomski kurs iz konstruktivističke psihoterapije i trenutno radi kao psihoterapeut pod supervizijom. U oblasti psihologije obrazovanja sticala je iskustvo kao psiholog u Osnovnoj školi „Miloš Crnjanski“ u Beogradu (školska 2012/13) i stručni saradnik i mentor u “Regionalnom centru za talente Beograd II”.

Odabrana bibliografija

Milojević, S., & Banjac, S. (2014). Specifičnosti emocionalnog života maloletnih prestupnica [Characteristics of female juvenile offenders' emotional life]. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja 1-2, 29-43.

Milojevic, S., & Dimitrijevic, A. (2014). Empathic capacity of delinquent convicted minors. Psihologija, 47(1), 65-79.

Milojević, S., & Dimitrijević, A. (2012). Socioemocionalni model nastanka maloletničke delinkvencije i njegove praktične implikacije [Socio-emotional model of Juvenile Delinquency and its practical implications]. Engrami, 34(1), 71-81.

Dimitrijević, A., Hanak, N., & Milojević, S. (2011). Psihološke karakteristike budućih pomagača: empatičnost i vezanost studenata psihologije [Psychological characteristics of future helping professionals: Empathy and attachment of psychology students]. Psihologija, 41(2): 97-115.

milojevic.sonja@gmail.com
Dr Marina Matić Bošković

Naučni saradnik

Biografija

Marina Matić Bošković rođena je 1977. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Specijalističke studije iz Evropskog prava, koje su zajednički organizovali Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Nemački DAAD završila je 2002. godine. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2007. godine, odbranivši sa odlikom magistarsku tezu "Harmonizacija i unifikacija ugovornog prava u Evropskoj uniji". Doktorsku tezu pod nazivom "Evropski krivičnopravni mehanizmi i njihov uticaj na nacionalno zakonodavstvo" odbranila je sa odlikom 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2004-2011 i od 2018. godine do danas zaposlena je na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanjam najpre kao istraživač pripravnik i saradnik, a od 2018. godine u zvanju naučnog saradnika. Od 2011. do 2018. godine radila je na Institutu za uporedno pravo kao istraživač sardnik, odnosno naučni saradnik.

Uporedo sa naučnoistraživačkim radom, bila je angažovana kao konsultant na mnogobrojim projektima u oblasti vladavine prava. Bila je član radne grupe za izradu Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period od 2013-2018. godine, kao i koordinator izrade pratećeg Akcionog plana u oblasti nezavisnosti pravosuđa. Kao konsultant Misije OEBS-a bila je angažovana na izradi Stategije istrage finansijskog kriminala za period 2015-2016. godina. Takođe je bila predavač na obukama u organizaciji Pravosudne akademije i Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA). Angažovana je kao savetnik za reformu pravosuđa u Svetskoj banci za Zapadni Balkan i zemlje istočnog partnerstva.

Potpredsednica je Programskog saveta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i član redakcije časopisa "Tužilačka reč" koji izdaje Udruženje.

Oblast njenog interesovanja su pravo Evropske unije, krivično pravo, međunarodno krivično pravo i pravosudno organizaciono pravo.

Govori engleski jezik, a služi se ruskim jezikom.

Odabrana bibliografija

Matić Bošković M., (2018): Оduzimanje imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela – uporednopravna rešenja i iskustva Srbije, Finansijski kriminalitet (ur. Kostić J., Stevanović A.), str. 175-189. (ISBN 987-86-80186-39-9)

Matić Bošković M., Nenadić S. (2018): Evropski standardi u oblasti pravosuđa, Strani pravni život, br. 1, str. 39-56. (ISBN 978-86-80186-30-6)

Matić Bošković M., (2017): Tužilački saveti i garancija tužilačke autonomije u državama Zapadnog Balkana, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 1, str. 169-186;

Matić Bošković M., Nenadić S. (2017): Integritet sudija i tužilaca, Pravni život br. 10, tom II, str. 5-18. (ISSN 0350-0500)

Matić Bošković M., (2017):Vetting of judiciary in transitional countries – successful tool or entry point for political influence, Foregin Law Life, no. 4/2017, p. 137-155. (ISSN 0039-2138)

Matić Bošković M., et al. (2016), Improving Commercial Cases Managment in the Federation of Bosnia and Herzegovina – Feasibility Study, Washington DC, the World Bank Group

maticmarina77@yahoo.com
Dr Ivana Stepanović

Naučni saradnik

Biografija

Ivana Stepanović je doktorirala 2019 godine na odeljenju za Antropologiju i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a radi kao istraživač na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja od 2014.

Glavni predmet njenog istraživačkog rada u okviru doktorskih studija i angažovanja u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja je privatnost. To je tema kojom je počela da se bavi još 2010 na magistarskim studijama kada je njena teza „The Watchers and the Watched: Contribution to the Discussion on Conciliation between Privacy and Control“ nagrađena kao jedna od pet najboljih u generaciji.

Magistirirala je iz oblasti ljudskih prava na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji 2011 godine, čime je stekla zvanje Master of Arts.

U okviru angažmana u nekoliko nevladinih organizacija u Srbiji i Bosni i Hercegovini u periodu od 2011 do 2014 godine, nastavlja da se bavi temom privatnosti, ali i mehanizmima zaštite ljudskih prava. U tom periodu objavljuje naučne radove na temu privatnosti u Srbiji i inostranstvu. Diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2004 godine.

Odabrana bibliografija

Stepanović, I. (2011) „The Watchers and the Watched: Contribution to the Discussion on Conciliation between Privacy and Control“. Master Theses Selected for Publishing, Academic Year 2010-2011. Sarajevo and Bologna: The Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies, Instituto per l'Europa Centro Orientale e Balcanica, 151-219

Stepanović, I. (2011) “Privacy redefined: Towards the Concept of Democratic Control”. Glasnik za društvene nauke, god. 3 br. 3, 109-132

Stepanović, I. (2012) “Can Justice be Distributed? Insoluble Debate between Libertarianism and Egalitarianism over Property Rights”. Evrodijalog, Issue 17, 261-279

Stepanović, I. (2014) “Modern Technology and Challenges to Protection of the Right to Privacy”. Annals FLB – Belgrade Law Review, Year LXII, No. 3, 167-178

Stepanović, I. (2014) Privatnost i nasilje u porodici. Zbornik za kriminološka i sociološka istraživanja. God. 33, Br. 1, 109-125

ivana.stepanovic@gmail.com
MA Nikola Vujičić

Istraživač saradnik

Biografija

Nikola Vujičić je rođen 5.4.1989. godine u Beogradu. Osnovne i master akademske studije, završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji. Na istom fakultetu, školske 2015/2016. godine je upisao doktorske akademske studije, smer krivične nauke (mentor: dr Đorđe Ignjatović, redovni profesor).

Po završetku osnovnih studija, obavljao je jednogodišnju praksu u inostranoj banci u Beogradu, a dvogodišnji pripravnički staž u AOD Živković Samardžić u Beogradu, nakon čega je položio pravosudni i advokatski ispit, te prošao posebnu obuku za zastupanje maloletnih lica u krivičnom postupku.

U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja je angažovan od novembra meseca 2015. godine, najpre kao volonter, a od avgusta 2016. godine je zaposlen na mestu istraživača pripravnika. Takođe, u školskoj 2016/2017. godini, u svojstvu demonstratora je angažovan za pomaganje nastavnicima u izvođenju nastave i vežbi na Katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu - predmet Krimonologija.

Za svoj studentski, naučni i stručni rad, više puta je nagrađivan, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Do sada je objavio nekoliko naučnih radova i preveo knjigu Limits to Pain(Nils Kristi) koju je objavio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, u okviru edicije Crimen, te učestvovao na većem broju konferencija u zemlji i inostranstvu, od kojih su neke bile po pozivu. Pored projekta Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja: ,,Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije'', Nikola je angažovan i kao koordinator i istraživač na projektu Instituta: ,,Primena instituta uslovnog otpusta od strane sudova u Republici Srbiji'', koji finansijski podržava Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Misije u Beogradu (OEBS).

Član je Krminološke sekcije Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Govori engleski i služi se ruskim jezikom.

Odabrana bibliografija

Vujičić, N. (2012) Uticaj kulturnih faktora na kriminalitet, U: Kaznena reakcija u Srbiji - II deo, Ignjatović, Đ. (ur.), Beograd: Pravni fakultet UN u Beogradu, edicija: Crimen, str. 325-332, ISBN 978-86-7630-397-7., UDK 343.9

Vujičić, N. (2013) Bankari ukrali državu (Gregg Barak, Theft of Nation - Wall Street looting and federal Regulatory Colluding, Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., Lanham - Maryland 2012), Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 145, str. 725-728, ISSN 0352-5732, UDK 343.53(73)(049.32)

Vujičić, N. (2015) Viktimogene predispozicije i faktori viktimizacije žrtava seksualnog nasilja, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Godina XXXIV/2015, br. 2, Beograd, 2015. godina, str. 199-231, ISSN 0350-2694, UDK 343.988:343.541/.543

Vujičić, N. (2015) Granice Patnje, Nils Kristi (orig. Limits to Pain), prevod knjige, Pravni fakultet UN u Beogradu, edicija: Crimen, str. 1-117, ISBN 978-86-7630-605-3, UDK 343.8:17.

Vujičić, N. (2016) Krivičnopravni i kriminološki aspekti seksualnog nasilja u Republici Srbiji, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Godina XXXV/2016, br. 1, Beograd, 2016. godina, str. 119-136, ISSN 0350-2694, UDK 343

nikola.vujicic.law@gmail.com
Dr Tijana Karić

Naučni saradnik

Biografija

Tijana Karić rođena je 26.2.1989. u Kraljevu. Osnovnu školu završila je u Trsteniku, a nakon Karlovačke gimnazije upisuje studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Master studije završava 2013. godine odbranom rada na temu „Porodični faktori kao prediktori kriminalnog recidivizma: perspektiva teorije afektivne vezanosti“ i upisuje doktorske studije na istom fakultetu pod mentorstvom prof. dr Vladimira Mihića.

U toku i nakon studija pohađala je brojne kurseve i usavršavanja, među kojima i edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije, obuke iz partnerskog savetodavnog rada, kao i obuke za rad sa decom i mladima sa problemima u ponašanju, organizovane od strane UNICEF-a u okviru projekta „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji“, i u okviru projekta „Vrednosti, uloge i stavovi: transgeneracijska perspektiva“, podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

Godine 2013. u okviru istraživačkih boravaka boravila je na Institutu za forenzičke nauke i sigurnost Autonomnog univerziteta u Madridu, a 2016. na Institutu za um, mozak i ponašanje Univerziteta u Granadi. U periodu od marta 2017. do juna 2018. godine, istraživački boravak provodila je u Banjoj Luci, gde se na terenu bavila istraživanjem pomirenja između etničkih grupa.

U periodu od 2013-2015. godine bila je angažovana kao saradnik u nastavi na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na predmetima iz oblasti socijalne i političke psihologije. Prevashodni naučni interesi usmereni su na istraživanje međugrupnih odnosa u postkonfliktnim društvima i činilaca pomirenja i sprečavanja istog u tim društvima, prvenstveno na području BiH.

Odabrana bibliografija

Karić, T., Mihić, V., Ruiz Jiménez, J. A. (2017). Stereotypes in young Serbs about Croats and Bosniaks provoked by the collective memory stimuli. Primenjena psihologija, 10(4), 437-462.

Brkić, N., Mihić, I., Karić, T., Jerković, I. (2013). Načini pokazivanja ljubavi, bliskost i zadovoljstvo u homoseksualnim vezama: značaj afektivne vezanosti. Primenjena psihologija, 6(4), 407-422.

Isaković, O., Mihić, I., Karić, T. (2014). Iskustva kažnjavanja od strane roditelja u detinjstvu: retrospektivna studija. Temida, 17(1), 131-150.

Karić, T., Isaković, O., Mihić, V., Mihić, I. (2014). Procena iskustva disciplinovanja u detinjstvu – prikaz srpskog prevoda DDI skale. U Jerković, I., Mihić, I. (Ur.), Vrednosti, stavovi i uloge – Transgeneracijska perspektiva 2 (pp. 45-60). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Karić, T., Marković, Lj., Stojilović, I., Mihić, V. (2015). Dnevni boravak za decu i mlade sa problemima u ponašanju: primer dobre prakse. U Kuburić, Z., Zotović, M., Škorić, M., Kišjuhas, A. (Ur.), Istraživanja u oblasti socijalnog rada, socijalne zaštite i socijalne politike (pp. 179-196). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu i Filozofski fakultet.

Karić, T., Mihić, V., Korda, M. (2014). Stavovi profesora razredne nastave o inkluzivnom obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju. Primenjena psihologija, 7(4), 531-548.

Karić, T., Mihić, I., Jerković, I., Šćepović, M. (2013). Iskustvo u porodicama porekla i afektivna vezanost ispitanika na odsluženju zatvorske kazne. U Jerković, I., Kamenov, Ž. (Ur.), Vrednosti, stavovi i uloge – Transgeneracijska perspektiva (pp. 35-47). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Karić, T., Mihić, I., Jerković, I., Šćepović, M. (2014). Odnos sa porodicom i afektivna vezanost kao činioci kriminalnog recidivizma. U Jerković, I., Mihić, I. (Ur.), Vrednosti, stavovi i uloge – Transgeneracijska perspektiva 2 (pp. 79-94). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Karić, T., Rašković-Živković, B., Mihić, V. (2014). Socijalna distanca prema seksualnim radnicama u Srbiji i povezanost sa autoritarnošću, orijentacijom ka socijalnoj dominaciji i samopoštovanjem. Temida, 17(2), 135-151.

tijanakaric.psi@gmail.com
Dr Anđela Đukanović

Naučni saradnik

Biografija

Anđela Đukanović radi kao istraživač saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja od 2021. godine. Prethodno je radila na Institutu za međunarodnu politiku i privredu.

Poslediplomske studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Smer za međunarodno javno pravo. Magistarski rad pod naslovom „Zabrana retroaktivnosti krivičnog zakona u praksi Evropskog suda za ljudska prava“ odbranila je sa odlikom 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Evropski standardi u oblasti biomedicine – pravo na integritet ličnosti“, odbranila je sa odlikom 2016. godine

Oblasti njenog interesovanja su međunarodna ljudska prava, posebno evropski standardi i praksa, zaštita ljudskih prava u oblasti biomedicine, kao i saglasnost srpskog krivičnog prava sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. Objavila je veći broj radova iz pomenutih oblasti.

Odabrana bibliografija

Stojanović A. (2011): Načelo određenosti krivičnog zakona (lex certa) u praksi Evropskog suda za ljudska prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1/2011, str. 455-468, ISSN: 0550-2179, UDK: 342.7:343(4).

Đukanović A. (2013): Zaštita ljudskih prava tražilaca azila i ilegalnih migranata – praksa Evropskog suda za ljudska prava, Međunarodni problemi, vol. LXV, br. 4, str. 481-510, ISSN 0025-8555, UDC 341.43:341.645.5

Đukanović A. (2018): Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava: aktuelna pitanja, Međunarodni problemi, vol. LXX, br. 2, str. 208 – 230, ISSN 0025-8555, UDC: 347.952:341.645.2(4-672EU), doi: https://doi.org/10.2298/MEDJP1802208D

Đukanović A. (2019): Izbor pola budućeg deteta iz nemedicinskih razloga u svetlu zaštite ljudskih prava, Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, vol. LII, br. 2, str. 593 - 613, ISSN: 0550-2179, UDC: 57.089.3:342.7, doi: 10.5937/zrpfns53-21383

Đukanović A (2019): New Eugenics In Light of International Human Rights Protection, The Review of International Affairs, Vol. LXX, No. 1175, pp. 5 - 22, ISSN 0486-6096, UDC: 613.94:341.231.14

andjelasto@sbb.rs
MA Andrej Kubiček

Istraživač saradnik

Biografija

Andrej Kubiček je rođen 14.5.1987. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i studije sociologije na Filozofskom fakultetu. Diplomirao je 2011. godine, a master rad odbranio 2013. godine, nakon čega je upisao i doktorske studije na istom fakultetu. Tema diplomskog rada su bili nasilni međuetnički sukobi u Jabuci kod Pančeva, a master rada praktična primena analize diskursa o Evropskoj uniji. Oblast istraživanja kojom se bavi u disertaciji pod mentorstvom dr Jova Bakića je rasizam prema Romima.

Počeo je da stiče prva istraživačka iskustva na brojnim terenskim istraživanjima već kao student osnovnih studija, što je nastavio do danas. Andrejeve posebne teme interesovanja su društveni sukobi, marginalizovane grupe, rasizam i analiza diskursa. Do sada je objavio devet radova iz ovih i srodnih oblasti i izlagao na više naučnih konferencija i naučnih skupova u Srbiji i inostranstvu.

U periodu od 2015. do 2017. godine Andrej je bio angažovan na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u svojstvu saradnika u nastavi na predmetu Jezik i društvo: uvod u socioligvistiku, a od 2018. godine na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja kao istraživač pripravnik.

Tokom master studija je bio stipendista Fonda za mlade talente "Dositeja" na osnovu postignutog uspeha i visokih ocena.

Govori engleski, a služi se ruskim i češkim jezikom.

Odabrana bibliografija

Kubiček, Andrej (2014): »Diskursi o Romima u dnevnoj štampi« u: Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu, uredili Dubravka Nedeljković Valić, Srđan Sremac, Nikola Knežević i Dinko Gruhonjić, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad.

Kubiček, Andrej (2017): »Discourse as a field of asymmetric conflicts« u: Impact of changes in Operational Environment on Preparation and Execution (Design) of Operations, ed. Janjić, Goran, Media Center "Odbrana", Beograd.

Kubiček, Andrej (2017): »Migration of "Pariah People":The Case Study of Roma in the Balkans«, u: Towards Understanding of Contemporary Migration, Bobić, Mirjana i Janković, Stefan, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Belgrade.

Kubiček, Andrej (2018): »Roma nation: escaping pariah people's stigma?« , u: Politics of Enmity, Pudar Draško, Gazela; Pavić, Aleksandar i Meka, Eltion, IFDT, Belgrade.

Kubiček, Andrej (2018): »Civilized society or society of civilians?« u: Asymmetry and Strategy: thematic collection of papers, ed. Stanislav Stojanović, Strategic Research Institute & National Defence School: Media Center "Odbrana", Beograd.

andrejkubichek@gmail.com
MA Ana Paraušić

Istraživač saradnik

Biografija

Ana Paraušić rođena je 1991. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i Treću beogradsku gimnaziju. Diplomirala je na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2014. godine (smer: studije nauka bezbednosti). Na istom fakultetu je završila master akademske studije 2016. godine sa prosečnom ocenom 10,00, zbog čega je dobila priznanje za studenta generacije na master akademskim studijama. Od 2016. godine student je doktorskih studija na Fakultetu bezbednosti (smer: studije nauka bezbednosti), gde ternutno pohađa treću godinu i piše doktorsku disertaciju.

Tokom školske 2013/2014. godine volontirala je na projektu „Bezbednost kao deo mog svakodnevnog života“ na Fakultetu bezbednosti. U periodu od šest meseci tokom 2015. godine bila je stažista Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (United Nations Development Program). U periodu od 2015. do 2017. godine bila je angažovana kao demonstrator u nastavi na Fakultetu bezbednosti na predmetima Metodologija naučnog istraživanja i Socijalna patologija. Od 2017. do kraja 2018. radila je kao istraživač-pripravnik na projektu „Bezbednost i zaštita orgaizovanja i funkcionisanja vaspitnoobrazovnog sistema u Republici Srbiji: osnvna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva“ koji finasira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u domaćim časopisima i zbornicima, kao i na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Posebna interesovanja su joj urbana bezbednost, baze podataka u društvenim naukama, kao metodologija istraživanja pojava bezbednosti.

U toku svog studiranja bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i fondacije Konrad Adenauer (generacija 2017/2018).

Odabrana bibliografija

Paraušić, A. i Stojanović, F. (2017). Geopolitički elementi u strateškim dokumentima u oblasti bezbednosti i odbrane Republike Srbije. Vojno delo, 7/2017, str. 87-99.

Paraušić, A. i Stekić, N. (2017). Priroda političkog režima kao faktor rizika od izbijanja građanskog rata. Politička revija, 50(1), str. 223-242.

Paraušić, A. (2017). Prevalencija vršnjačkog nasilja u odnosu na migrantski status: slučaj nordijskih zemalja. Godišnjak Fakulteta bezbednosti 2017, str. 211-235.

Đurić, S., Popović Ćitić, B. i Paraušić, A. (2018). Primena video-nadzora u unapređenju bezbednosti škola, opšti principi i iskustva. U: M. Lipovac, S. Stanarević i Ž. Kešetović (Ur.) Bezbednost u obrazovno-vaspitnim ustanovama i video nadzor, str. 44-60. Beograd: Fakultet bezbednosti.

Dimitrijević, I.R. i Paraušić, A. (2017). Katalog baza podataka za istraživanja u oblasti bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti, Centar za primenjenu bezbednost.

parausicana@gmail.com
MA Nikola Drndarević

Istraživač pripravnik

Biografija

Nikola Drndarević rođen je 1994. godine u Kraljevu, a osnovnu i srednju školu završio je u Vrnjačkoj Banji. Završio je osnovne i master studije na odeljenju psihologije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu školske 2017/18 i iste godine upisuje doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Praktični rad u oblasti kliničke i radne psihologije zauzima značajno mesto u njegovom profesionalnom razvoju. Stažirao je na Klinici za Neurologiju gde je usvojio praktično znanje neuropsihološke procene. Radom u privatnoj bolnici BelMedic kao psiholog je stekao iskustvo u radu sa pacijentima raznovrsne patologije. Završio je osnovnu i upisao višu edukaciju iz konstruktivističke psihoterapije.

Nikola je do sada objavio nekoliko naučnih tekstova u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti radne i socijalne psihologije. Učestvovao je i izlagao na XXV međunardnoj konferenciji empirijskih istraživanja u psihologiji 2019. godine.

Posebna interesovanja su mu maloletnička delinkvencija i depresivnost. U toku svog studiranja bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Govori engleski jezik.

Odabrana bibliografija

Drndarević, N. i Čizmić, S. (2019). Efekti dizajna veb stranica na nameru kupovine: moderatorski uticaj poverenja i iritacije. XXV naučni skup „Empirijska istraživanja u psihologiji“ (str. 86). Beograd, Srbija: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Ćirić, J. i Drndarević, N. (2019). Migracije, strah, predrasude i manipulacije. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2/2019.

thanness@gmail.com
Dr Aleksandra Marković

Naučna saradnica

Biografija

Aleksandra Marković rođena je 1989. godine u Valjevu. Osnovne studije završila je 2012. godine, a 2014. godine i master akademske studije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju o ideološko-političkoj orijentaciji prekarijata u Srbiji odbranila je 2022. godine na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Od 2018. godine bila je zaposlena kao istraživačica saradnica na projektu Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je prethodno – od 2014. do 2018. godine – bila angažovana kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2015. do 2022. godine bila je i demonstratorka je u nastavi na kursevima osnovnih studija sociologije – Metodologija socioloških istraživanja 1 i 2 i Sociološki praktikum. U Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja je angažovana je od avgusta meseca 2020. godine.

Tokom osnovnog akademskog usavršavanja bila je stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i grada Valjeva. Završne godine osnovnih studija i tokom master studija bila je stipendistkinja Fonda Dositeja - Fonda za mlade talente, a na doktorskim studijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dobitnica je dve stipendije u 2020. godini za samostalni istraživački rad u okviru izrade disertacije u inostranstvu: Erasmus+ (Estonija, Institute of Social studies, University of Tartu) i CEEPUS (Slovenija, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Public Opinion and Mass Communication Research Centre).

Oblasti interesovanja: društvene nejednakosti, društvena stratifikacija, sociologija ekstremizma i terorizma, sociologija politike

Odabrana bibliografija

Marković, A. 2020. Prekarijat i neka pitanja društvene strukture i društvenih nejednakosti. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Vol. XXXIX, No. 2/3, str. 109-126.

Brajović Car K, Đorić M, Marković A. 2020. Nasilni ekstremizam – interdisclipinarni pristup. Beograd: Institut za političke studije.

Marković A. 2019. Prekarnost radnih uslova u Srbiji. Lazić M. i Cvejić S (prir.) Stratifikacijske promene u periodu konsolidacije kapitalizma u Srbiji. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, 121-142.

Marković A. 2018. Prekarnost i migranti: prolazni izazov ili pretnja za sigurnost i stabilnost neoliberalizma. Lutovac Z, Mrđa S. (prir.) Savremene migracije i društveni razvoj: interdisciplinarna perspektiva. Beograd: SSD, IDN, ISI Filozofski fakultet.

Marković A, Jovanović-Ajzenhamer N. 2018. Klasično nasleđe savremenog fenomena: Veberovo shvatanje društvene stratifikacije i prekarijat. Kultura polisa, Vol. XV , No. 37: 533-544.

aleksandra.markovic1@hotmail.com
MA Aleksandar Stevanović

Istraživač saradnik

Biografija

Aleksandar Stevanović rođen je 15.03.1993. godine u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je osnovne i master studije sa najvišom ocenom. Pored toga, pohađao je i sa uspehom završio multidisciplinarne master studije „Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“ pri Univerzitetu u Beogradu. Za svoj studentski, naučni i stručni rad, više puta je nagrađivan, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 2018/2019. godine upisao je doktorske akademske studije, smer krivične nauke (mentor: dr Đorđe Ignjatović, redovni profesor).

Od 2016. godine angažovan je na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, gde je trenutno zaposlen i učestvuje u projektu ,,Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije''.

Od 2016. godine angažovan je na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, gde je trenutno zaposlen i učestvuje u projektu ,,Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije''.

Autor je više naučnih radova koji su objavljivani u zemlji i inostranstvu, i ko-urednik nekolicine naučnih monografija. U više navrata je učestvovao u prevođenju stručne, pravne literature, sa engleskog na srpski jezik. Učesnik je više naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu. U Rimu je u periodu 11-12. novembra 2019. godine predstavio svoj referat o kriminološkom i pravnom aspektu kršenja ekoloških propisa od strane velikih privrednih subjekata na međunarodnoj konferenciji „The Criminal Law Protection of our Common Home - On the Criminal Justice Protection of the Environment, the Climate and the Biodiversity“.

Od II godine osnovnih-akademskih studija, član je Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Tečno govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

Odabrana bibliografija

Stevanović, A. (2018). Značaj povezivanja organizovanih kriminalnih struktura i političke elite, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, br. 1 XXXVII/2018, str. 115-129.

Stevanović, A. (2019). Lobbying and Corruption: comparative legal analysis of two notions, Journal of Eastern-European Criminal Law No. 1/2019. str 110-120.

Ignjatović, Đ., Stevanović. A. (ur.) (2018). „Organizovani kriminalitet – izbor tekstova“, Dosije, Beograd: Dosije.

Ignjatović, Đ., Stevanović. A. (ur.) (2019). „Organizovani kriminalitet – izbor tekstova II“, Beograd: Dosije.

Stevanović, A, Cvetković, D. (2019). Pojam i karakteristike privrednog kriminaliteta, Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1/2019, str. 45-62.

aleksandar.stevanovic993@gmail.com

Drage kolege koje su nas prerano napustile

Dr Boban Petrović

Naučni saradnik

Biografija

Boban Petrović rođen je 1978. a preminuo 28.03.2019. godine. Rođen je u Surdulici, gde je i završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2005. Master studije završio na istom fakultetu 2008.. Iste godine upisao je i doktorske studije, i trenutno je na završnoj godini, pod mentorstvom prof dr Gorana Kneževića.

Istraživačka interesovanja su mu dominantno usmerena na pitanja individualnih razlika u ljudskom ponašanju, pre svega ličnosti i stavova, ali i ka problemima socijalnog uključivanja. Istražuje psihološke determinante amoralnog i antisocijalnog ponašanja, ali i psihološke osnove intergrupnih konflikata i pomirenja.

Od marta 2012. radi u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, na projektu Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije, kao istraživač saradnik. Uključen je u veći broj nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata, od kojih su najznačajniji: Relationship between personality and schizotipy – metaanalysis(2011-2015), Many Labs 2: Investigating Variation in Replicability Across Sample and Setting(2014-15) i COST akcije ISCH IS1106 - Offender supervision in Europe i ISCH 1107 - European Network of Conflict research.

Više od deset godina aktivan je u nevladinom sektoru, baveći se pre svega pitanjima socijalnog uključivanja i razvoj službi podrške za osobe sa invaliditetom i druge socijalno isključene grupe. Bio je angažovan kao trener-ekspert za socijalnu inkluziju od strane Delegacije Evropske Unije u Srbiji, u okviru programa Unapređenje prava, zapošljavanja i životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji''. Sarađivao je sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu u okviru projekta ''Podrška uspostavljanju usluga za decu sa invaliditetom i razvoj indikatora u socijalnoj zaštiti.

U periodu 2009-2011, bio je angažovan kao asistent za nastavno-naučnu oblast Istraživanje i merenje u psihologiji pri Fakultetu za primenjenu psihologiju, Beograd. Član je Association for Psychological Science. Objavio je 8 radova u časopisima kategorije M20, 7 rada u kategoriji M50, 1 rad u kategoriji M40, 4 rada u kategoriji M63, 17 saopštenja na međunarodnim skupovima – M30 i 38 na nacionalnim skupovima – M64.

Odabrana bibliografija

Petrovic, B., Medjedovic, J., Savic, M., & Zeleskov-Djoric, J. (2014). Predicting multiple criteria of criminal behavior with HEXACO domains and facets. Personality and Individual Differences, 60, S40.

Petrovic, B., Medjedovic, J., Zeleskov-Djoric, J., Savic, M., Lazarević, Lj. & Knežević, G. (2014). Individual differences in implicit affective associations to violence in prisoners. Paper presented on 17th European Conference of Personality, University of Lausanne, Switzerland.

Perović, A., Vuksanović, J., Petrović, B. & Avramovic-Ilic, I. (2014). The acquisition of passive in Serbian. Applied Psycholinguistics, 35(01), 1-26.

Petrović, B., Međedović, J. & Kujačić, D. (2014). Tipovi ličnosti u prostoru amorala i šizotipije: empirijska evidencija sa osuđeničkog i uzorka iz opšte populacije. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Međedović, J., & Petrović, B. D. (2013). Predictors of party evaluation in post-conflict society: The case of Serbia. Psihologija, 46(1), 27-43.

Petrović, B., & Međedović, J. (2012). Alternativni pogledi na psihopatiju: od patologije do adaptivne životne strategije? Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 31(1), 19-48.

Petrović, B., & Međedović, J. (2012). Personality roots of militant extremism. Rad prezentovan na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu ''XVIII Dani psihologije u Zadru''. Univerzitet u Zadru, Hrvatska.

Međedović, J., & Petrović, B. (2011). Personality traits, social attitudes and Ethos of conflict as predictors of party affiliation in Serbia. Paper presented on XIIth European Congress of psychology, Istanbul, Turkey.

bobanpetrovi@gmail.com
Dr Marina Hughson

Naučni savetnik

Biografija

Marina Hughson (Hjuson) je sociološkinja, naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, gde radi na potprojektu vezanom za socijanu inkluziju. Bavi se istraživanjima u oblasti ženskih, rodnih i studija maskuliniteta, još od druge polovine 80-tih. Marina je 1991. doktorirala na feminističkoj temi, koju je objavila kao svoju prvu knjigu („Žene izvan kruga: profesija i porodica“, ISIFF:1991).

Ona je autorka preko 120 naučnih publikacija iz oblasti rodnih studija, uključujući i veći broj knjiga. Kao profesorka univerziteta radila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i bila gostujuci profesor u Nemačkoj, Madjarskoj (CEU), Austriji, kao i u zemljama regiona. Bila je predsednica Sociološkog društva Srbije i trenutno je predsednica Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta.

Kao nacionalna ekspertkinja za rodnu ravnopravnost učestvovala je u kreiranju svih važnijih nacionalnih dokumenata iz ove oblasti. Kao medjunarodna ekspertkinja radila je za Evropsku komisiju (koautorka ENWISE Report-a), Evropski parlament (studija o ženama na Balkanu, koja je poslužila kao osnova za Rezoluciju EP), UNDP, UNIFEM, UN Women, USAiD, NDI, SIDU, IFAD, kao i za vlade u regionu.

Marina je radila na ekspertskim projektima vezanim za rodnu ravnopravnost u 15 ak zemalja. Ona je bila jedna od liderki ženskog pokreta 90-tih godina i osnivačica većeg broja ženskih i civilnih organizacija (Centra za ženske studije, AŽIN-a, Beogradskog kruga, Centra za demokratiju, Ženske stranke itd.), kao i incijatorka prve feminističke post-komunističke konferencije, u Beogradu 1994. godine, i prvog Foruma nevladinih organizacija u Srbiji (1998).

Njene najnovije knjige uključuju: „Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective“ ( IKSI, 2009), “Rodni barometar u Srbiji: razvoj i svakidašnji život” (UN Women, 2013)“, ) ko-uredjivanje knjige „Rethinking Transnational Men: Beyond, Between and Within Nations“ (Routledge, 2013) i „Poluperiferija i rod: pobuna konteksta” (IKSI, 2015). Njena polja interesovanja u ovom trenutku vezana su za poluperiferiju, maskulinitete, proizvodnju znanja, rodne politike i svakidašnji život.

Odabrana bibliografija
marinablago@gmail.com
Vrh