Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

PRIPADNICI LGBT ZAJEDNICE U OKVIRU ČLANA 12 EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI LjUDSKIH PRAVA

Prof. dr Darko Dimovski

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

Primljeno: 19. maj 2021. godine

Prihvaćeno: 8. avgust 2021. godine

UDK: 341.231.14-055.34(4) 340.142:316.361.15(4)

Strane: 161-178

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.10

Autor u radu predstavlja najznačajnije odluke Evropskog suda za ljudska prava u kojima se bavio pravom na brak za pripadnike LGBT zajednice. Iz analiziranih predmeta možemo pratiti razvoj ovog prava za pripadnike LGBT zajednice na osnovu kojih su oni dobili mogućnost da sklapaju tzv. civilno partnerstvo. Ujedno, autor u radu pravi razliku između slučajeva u kojima je došlo do promene pola pa shodno tome da određenih problema u pogledu ostvarivnja prava iz člana 12 Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Kao cilj rada autor ističe potrebu predstavljanja najznačajnih slučajeva iz prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi ovog pitanja kako bi pregalnici naučne misli, ali i nosioci zakonodavne funkcije, što je možda još bitnije, upoznali sa stavovima u vezi člana 12 i na adekvatan način sagledali dali odgovarajuća zakonska rešenja u pogledu mogućnosti sklapanja civilnog partnerstva.

KLJUČNE REČI: LGBT zajednica, Evropski sud za ljudska prava, Konvencija, član 12.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh