Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

O zborniku:

Izdavač Zbornika je Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Zbornik je najpre izlazio dva puta godišnje, a od 2016. godine izlazi tri puta godišnje (u aprilu, septembru i decembru).

Prvi broj Zbornika objavljen je 1972. godine.

Zbornik se nalazi na listi naučnih časopisa za društvene nauke kategorisanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Zbornik ima kategoriju M52 i rad objavljen u njemu nosi 1,5 bodova.

Urednice:

Urednice Zbornika su dr Ivana Stevanović, viši naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i dr Branislava Knežić, naučni savetnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Sekretar redakcije:

Sekretar redakcije Zbornika je dr Milena Milićević, naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Tehnički urednik:

Tehnički urednik Zbornika je Milka Raković

Kompjuterska obrada teksta:

Kompjutersku obradu teksta vrši Slavica Miličić

Radove slati na e-mail:

sekretarredakcijeiksi@gmail.com

Redakcija:

Ana Batrićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Stanko Bejatović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija

Marc Cools, Department of Criminology, Criminal Law and Social Law at the Ghent University, Belgium

Sanja Ćopić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Hajdana Glomazić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Marina Hughson, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Vladan Joldžić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Slađana Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Srbija

Janko Međedović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Gorazd Meško, Fakultet bezbednosnih studija Univerziteta u Ljubljani, Slovenija

Reuben Jonathan Miller, School of Social Work Michigan, SAD

Ljubinko Mitrović, Fakultet pravnih nauka Panevropski Univerzitet APEIRON u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

Milana Ljubičić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Zoran Pavlović, Pravni fakultet, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Srbija

Olivera Pavićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija

Claus Roxin, Pravni fakultet Univerziteta u Minhenu, Nemačka

Miodrag Simović, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

Đurađ Stakić, Human Development and Family Studies Pennsylvania State University, SAD

Vid Jakulin, Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija

Elektronska arhiva Zbornika

Vrh