Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

Mediji, kazneno pravo i pravosuđe Ur. Jelena Kostić, Marina Matić Bošković Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2024
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2-3 Ur. Branislava Knežić, Milena Milićević Časopis 2023
Moralna i socijalna klima u zatvorima Olivera Pavićević, Ljeposava Ilijić, Ana Batrićević Monografija 2024
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 3 Ur. Božidar Banović Časopis 2023
Osuđenička populacija: nove perspektive Ljeposava Ilijić, Olivera Pavićević, Nikola Drndarević (Ur.) Zbornik apstrakata 2023
Zločini iz mržnje u Republici Srbiji Milica Kolaković-Bojović, Anđela Đukanović Monografija 2023
Kvalitet zatvorskog života u Republici Srbiji - ključni nalazi istraživanja PrisonLIFE projektni tim Informativni materijal 2023
Kvalitet zatvorskog života u Republici Srbiji Sanja Ćopić, Ivana Stevanović, Nikola Vujičić, Aleksandar Stevanović Ekspertski izveštaj 2023
Stari ljudi i diskriminacija: prevencija i reakcija Ur. Zoran Pavlović Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2023
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2 Ur. Božidar Banović Časopis 2023
Žensko prestupništvo Sonja Protić Monografija 2023
Krivičnopravna zaštita osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji Filip Mirić Monografija 2023
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Branislava Knežić, Milena Milićević Časopis 2023
Saobraćaj, kriminalitet i urbana bezbednost Ur. Ana Batrićević, Dragan Obradović Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2023
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Božidar Banović Časopis 2023
Policijsko-obaveštajni model u Republici Srbiji – preduslovi za organizaciono prilagođavanje Ilija M. Racić Monografija 2023
Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu Ur. Jelena Kostić, Marina Matić Bošković Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2022
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2-3 Ur. Branislava Knežić, Milena Milićević Časopis 2022
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 3 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2022
Trilogija o međunarodnom krivičnom pravu u funkciji zaštite ekoloških prava i vrednosti Vladan Joldžić Monografija 2022
Godišnjak Zaštita ljudskih prava: Od detinjstva do prava na dostojanstvenu starost − Ljudska prava i institucije Ur. Zoran Pavlović Zbornik radova 2022
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Branislava Knežić, Milena Milićević Časopis 2022
Analiza uticaja primene alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji u periodu od 2015. do 2020. godine Milica Kolaković-Bojović, Ana Batrićević, Marina Matić-Bošković Analiza uticaja 2022
Deca i izazovi digitalnog okruženja Ur. Ivana Stevanović, Milica Kolaković - Bojović Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2022
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2022
Obrazovanje osuđenika - od resocijalizacije do transformacije Ljeposava Ilijić Monografija 2022
Zbornik radova "Govor mržnje" Ur. Zoran Pavlović, Milana Ljubičić Zbornik radova 2022
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2022
Krivično procesno pravo EU Marina Matić Bošković Monografija 2022
Analiza uticaja primene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u periodu od 2006. do 2020. godine Tijana Karić, Sonja Protić, Milica Kolaković-Bojović, Ana Paraušić, Nikola Drndarević Analiza 2021
Zloupotreba droge - adolescenti u Beogradu Ivana Radovanović Monografija 2021
Institucije i prevencija finansijskog kriminaliteta Ur. Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović, Marina Matić Bošković Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2021
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2-3 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2021
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 3 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2021
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2021
The Right to Life Ur. Zoran Pavlović Zbornik radova 2021
Feminizam, aktivizam, politike: Proizvodnja znanja na poluperiferiji Ur. Sanja Ćopić, Zorana Antonijević Monografija 2021
Sloboda u krugu Ana Batrićević Monografija 2021
Droga i narkomanija: pravni, kriminološki, sociološki i medicinski problemi Ur. Milena Milićević, Ivana Stevanović Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2020
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2021
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2021
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2-3 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2020
Uloga društva u borbi protiv korupcije Ur. Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović Zbornik radova 2020
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 3 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2020
The Right to Human Dignity Ur. Zoran Pavlović Zbornik radova 2020
Community Participation of Children with Cerebral Palsy in Serbia: Conceptual Considerations and Evaluation Milena Milićević Monografija 2020
Život na internetu: pravo na privatnost i online komunikacija Ivana Stepanović Monografija 2020
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1-2 Ur. Milica Kolaković-Bojović Časopis 2020
Viber porukama koroni u inat Branislava Knežić Monografija 2020
Izazovi u postpenalnom prihvatu maloletnih učinilaca krivičnih dela u Srbiji Ivana Stevanović Monografija 2020
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2020
Efekti zatvora u resocijalizaciji osuđenika Jasmina Igrački Monografija 2020
Susret društvenog i biološkog - ozelenjavanje zatvorskih zajednica Olivera Pavićević, Ljeposava Ilijić, Ana Batrićević Monografija 2020
Položaj pravosuđa u Srbiji - između vladavine prava i samovlašća Milica Kolaković Bojović, Bojan M. Petković Monografija 2020
Leksički model socijalnih stavova: studija na srpskom jeziku Boban Petrović Monografija 2020
Environmental (Ecology) Law as Independent Law Science Discipline Vladan Joldžić Monografija 2020
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 3 Ur. Ivana Stevanović Časopis 2019
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 3 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2019
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2019
Zaštita prava deteta "30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta" Ur. Zoran Pavlović Monografija 2019
Finansijski kriminalitet i korupcija Ur. Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović Zbornik radova 2019
Javno tužilaštvo u Srbiji-istorijski razvoj, međunarodni standardi, uporedni modeli i izazovi modernog društva Marina Matić Bošković, Goran Ilić Monografija 2019
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2 Ur. Ivana Stevanović Časopis 2019
Otpornost: asimetrije makro-diskursa i mikro procesa Olivera Pavićević, Aleksandra Bulatović, Ljeposava Ilijić Monografija 2019
Druga šansa: rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica Ana Batrićević Monografija 2019
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Ivana Stevanović Časopis 2019
Analiza primene mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije Janko Međedović, Boban Petrović, Nikola Vujičić Izveštaj 2019
Kazneno pravo i medicina Ur. Ivana Stevanović, Nikola Vujičić Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2019
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2019
Socijalne dimenzije održivog razvoja: teorijsko - praktički pristup Vladan Joldžić Monografija 2019
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 3 Ur. Ivana Stevanović Časopis 2018
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 3 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2018
Godišnjak Zaštita ljudskih prava “Od protivpravnosti do zakonitosti” Ur. Zoran Pavlović Monografija 2018
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2 Ur. Ivana Stevanović Časopis 2018
Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji Ivana Stevanović, Janko Međedović, Boban Petrović, Nikola Vujičić Izveštaj 2018
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2018
Organizacija pravosuđa u Republici Srbiji - reformski okvir i EU standardi Milica Kolaković - Bojović Monografija 2018
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Ivana Stevanović Časopis 2018
Finansijski kriminalitet Ur. Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović Monografija 2018
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2018
Меđunаrоdnа nаučnа kоnfеrеnciја „Sloboda, bezbednost: pravo na privatnost" Ur. Zoran Pavlović Zbornik radova 2017
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2-3 i Crimen broj 3 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2017
Pravda po meri deteta Ur. Ivana Stevanović Tematski zbornik radova međunarodnog značaja 2018
Ekološko-pravna zaštita životne sredine od negativnih uticaja pojedinih privrednih grana Vladan Joldžić, Ana Batrićević, Vera Stanković Monografija 2018
Nasilje u porodici Dragan Jovašević Monografija 2018
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2017
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 3 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2017
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2017
Privredna krivična dela Ur. Ivana Stevanović, Vladimir Čolović Zbornik radova 2017
Pravni okviri za zaštitu životne sredine od negativnih tehnogenih uticaja Vladan Joldžić, Ana Batrićević, Vera Stanković Monografija 2017
Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti Marina Hughson Monografija 2017
Krivična dela ubstva Dragan Jovašević Monografija 2017
Obrazovanje osuđenika: način da se bude slobodan Branislava Knežić Monografija 2017
Primena instituta uslovnog otpusta od strane sudova u Republici Srbiji Nikola Vujičić, Zoran Stevanović, Ljeposava Ilijić Monografija 2017
Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Pravosuđe i mediji" Ur. Ivana Stevanović, Olivera Pavićević Zbornik 2017
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2017
Otpornost i moralno delanje Olivera Pavićević Monografija 2016
Poreska krivična dela Dragan Jovašević Monografija 2016
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 3 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2016
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2-3 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2016
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2016
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2016
Zaštita životinja u srpskoj pravnoj istoriji Ana Batrićević Monografija 2016
Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije Ur. Jovan Ćirić, Branislava Knežić Monografija 2016
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Ivana Stevanović, Branislava Knežić Časopis 2016
Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust Ur. Ivana Stevanović, Ana Batrićević Monografija 2016
Rodna ravnopravnost u Srbiji: stanje i perspektive Sanja Ćopić Monografija 2016
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2-3 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2015
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2015
Mnogo odgovornosti, premalo podrške: sami roditelji na Zapadnom Balkanu Marina Hughson Monografija 2015
Kriminal i društvo Srbije: izazovi društvene dezintegracije, društvene regulacije i očuvanja životne sredine Ur. Marina Hughson i Zoran Stevanović Monografija 2015
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2 Ur. Leposava Kron Časopis 2015
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Leposava Kron Časopis 2015
Zaštita životinja u uporednom pravu - zakoni, prakse i ekološke politike Ana Batrićević, Vera Stanković Monografija 2015
Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja Ur. Ivana Stevanović Monografija 2015
Poluperiferija i rod: pobuna konteksta Marina Hughson Monografija 2015
Smrt Lolite, rađanje Lilit: ogled o adolescentnoj ženskoj seksualnosti Leposava Kron,Olivera Pavićević Monografija 2015
Restorativna pravda i krivičnopravni sistem: teorija, zakonodavstvo i praksa Sanja Ćopić Monografija 2015
Nomološka mreža psihopatije Janko Međedović Monografija 2015
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 3 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2014
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2014
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2014
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Leposava Kron Časopis 2014
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2 Ur. Leposava Kron Časopis 2014
Zaštita životinja u Srbiji – kaznenopravni i ekološki aspekti Ana Batrićević, Vera Batanjski Monografija 2014
Tretman osuđenika u zatvorskom sistemu Srbije Zoran Stevanović Monografija 2014
Deca koja čekaju Ivana Stevanović Monografija 2014
Moje pravo da budem zaštićen: krivično pravna zaštita maloletnih lica kao titulara osnovnih ljudskih prava i sloboda Ivana Stevanović Monografija 2014
Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda Ur. Leposava Kron Monografija 2014
Osuđeni i deprivacije-uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživljavanja zatvorskih deprivacija Ljeposava Ilijić Monografija 2014
Zaštita živog sveta i radom stvorenih vrednosti životne sredine Vladan Joldžić Monografija 2014
Zapisi iz anomije: ogledi iz nauke o društvenim devijacijama Aleksandar Jugović Monografija 2014
Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima Ur. Leposava Kron, Aleksandar Jugović Zbornik radova 2013
Upravljanje ljudskim resursima u institucijama bezbednosti Momčilo Talijan,Miroslav Talijan,Svetlana Ristović Monografija 2013
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Leposava Kron Časopis 2013
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2 Ur. Leposava Kron Časopis 2013
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2013
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Zoran Stojanović Časopis 2013
Zaštita životinja u međunarodnom pravu Ana Batrićević Monografija 2013
Socijalne devijacije i društvena reakcija Zoran Stevanović Monografija 2013
Ekološki prekršaji Vladan Joldžić, Dragan Jovašević Monografija 2013
Ekološki prekršaji u pravnom sistemu Srbije Vladan Joldžić, Dragan Jovašević Monografija 2013
Žene žrtve ubistva u partnerskom odnosu Slađana Jovanović, Biljana Simeunović-Patić Monografija 2013
Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: evropske i regionalne dobre prakse Ur. Marina Blagojević, Zoran Stevanović Monografija 2013
Nasilje kao odgovor: socijalne i psihološke posledice krize Leposava Kron, Olivera Pavićević, Biljana Simeunović-Patić Monografija 2013
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 3 Ur. Zoran Stevanović Časopis 2012
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1-2 Ur. Zoran Stevanović Časopis 2012
Rezilijentnost i zadovoljstvo poslom hirurga Jelena Želeskov Đorić Monografija 2012
Zatvorski sistemi u svetu Zoran Stevanović Monografija 2012
Ekološko kazneno pravo–Međunarodne i ustavne osnove, stvarnosti i mogućnosti Vladan Joldžić, Dragan Jovašević Monografija 2012
Kazne kao oblik društvene reakcije na kriminal Zoran Stevanović Monografija 2012
Delikt, kazna i mogućnosti socijalne profilakse Ur. Leposava Kron Monografija 2012
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1 Ur. Leposava Kron Zbornik 2012
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 2 Ur. Leposava Kron Zbornik 2012
Ne samo koliko živeti Branislava Knežić Monografija 2011
Maloletnička delinkvencija - socijalno-psihološki i krivičnopravni aspekti Zlatko Nikolić, Ivan Joksić Monografija 2011
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1-2 Ur. Leposava Kron Zbornik 2011
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 2-3 Ur. Zoran Stevanović Časopis 2011
Revija za kriminologiju i krivično pravo broj 1 Ur. Zoran Stevanović Časopis 2011
Totalne ustanove i deprivacije: knjiga o čoveku u nevolji Zlatko Nikolić, Leposava Kron Monografija 2011
Kriminal i državna reakcija: Fenomenologija, mogućnosti, perspektive Ur. Leposava Kron, Branislava Knežić Monografija 2011
Depresija i delinkvencija Jasna Hrnčić Monografija 2011
Pravna zaštita životne sredine kao razvojna promenljiva: torijski i praktični aspekti Vladan Joldžić Monografija 2011
Narkomanija kao društvena igra Miroslav Ivanović Monografija 2011
Studije kriminaliteta u Srbiji između 1961 i 2011 Ur. Leposava Kron, Zoran Stevanović Monografija 2011
O negativnom društvenom junaku Olivera Pavićević, Biljana Simeunović-Patić Monografija 2011
Racionalnost naučnog diskursa Miroslav Ivanović Monografija 2010
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1-2 Ur. Leposava Kron Zbornik 2010
Nasilnički kriminal: etiologija, fenomenologija, prevencija Ur. Leposava Kron Monografija 2010
Pravna zaštita od nasilja u porodici Slađana Jovanović Monografija 2010
Oproštaj od života: poslednje poruke Branislava Knežić, Maja Savić Monografija 2010
Država i entiteti od značaja za zaštitu životne sredine-političkopravni pristup Vladan Joldžić Monografija 2010
Prilozi istoriji i epistemologiji nauke Ur. Branko Dragović, Miroslav Ivanović Zbornik 2010
Prevencija kriminala i socijalnih devijacija: od razumevanja ka delovanju Marina Blagojević, Zoran Stevanović Monografija 2009
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1-2 Ur. Leposava Kron Zbornik 2009
Maloletnička delinkvencija: rizici, tokovi, ishodi Dr Jasna Hrnčić Monografija 2009
Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: uslovi u Srbiji Ur. Leposava Kron Monografija 2009
Anatomija seksualne agresivnosti Leposava Kron, Zlatko Nikolić Monografija 2009
Produkcija znanja na semiperiferiji-rodna perspektiva Marina Blagojević Monografija 2009
Savremena penologija-studija kazni i kažnjavanja Zlatko Nikolić Monografija 2009
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1-2 Ur. Leposava Kron Zbornik 2008
Ekološka politika-od ideja do stvaranja međunarodnog ekološkog prava Vladan Joldžić Monografija 2008
Ekološko pravo Opšti i Poseban deo (Primer Srbije-države u tranziciji) Vladan Joldžić Monografija 2008
Religioznost i kriminalitet Miroslav Ivanović Monografija 2008
Ideologija u doba velike prekretnice Miroslav Ivanović Monografija 2008
Rat i kolektivno ponašanje: esej o psihološkoj i sociološkoj realnosti Leposava Kron Monografija 2008
Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta Ur. Leposava Kron Monografija 2008
Otvoreni zatovri Zoran Stevanović Monografija 2008
Ekološko pravo države u tranziciji-primer Srbije Vladan Joldžić Monografija 2007
Sistem rasprava o ideji vladavine prava, osnovama krivičnog zakonodavstva, definiciji kriminalne grupe i internacionalizaciji krivičnog prava Ivana Simović-Hiber Monografija 2007
Kriminalitet u traniziciji: fenomenologija, prevencija i državna reakcija Ur. Leposava Kron Monografija 2007
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1-2 Ur. Leposava Kron Zbornik 2007
Pravni aspekti izvršenja krivičnih sankcija Dragan Jovašević, Zoran Stevanović Monografija 2007
Criminal, Disciplinal and Material Responsibility for Environmental Pollution, Penal Policy in the Field ofzaštita in Serbia and Worldwide Vladan Joldžić Monografija 2007
Ecology law: general part Vladan Joldžić Monografija 2007
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1-2 Ur. Leposava Kron Zbornik 2006
Konvencije od značaja za ekološkopravnu zaštitu i interesi Srbije Vladan Joldžić Monografija 2006
Psihologija kriminaliteta-psihopatija i delinkvencija Danka Radulović Monografija 2006
Korupcija i razvoj moderne srpske države A. Bulatović, S. Korać Monografija 2006
Novo kazneno zakonodavstvo: dileme i problemi u teoriji i praksi Ur. Dobrivoje Radovanović Zbornik 2006
Prevencija kriminaliteta-metodi rada za savetovališta za roditelje i decu Zlatko Nikolić Monografija 2006
Korupcija Dobrivoje Radovanović, Aleksandra Bulatović (Eds.) Monografija 2005
Mapiranje mizoginije II Marina Blagojević Monografija 2005
Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja broj 1-2 Ur. Leposava Kron Zbornik 2005
Revija za kriminologiju i krivično pravo Ur. Dobrivoje Radovanović Časopis 1963-2004
Starenje populacije u Beogradu Slavica Komatina Monografija 2004
Teški oblici kriminaliteta-XVI konferencija u Budvi Ur. Dobrivoje Radovanović Zbornik 2004
Epistemološki problemi u nauci Miroslav Ivanović, Petar Grujić Monografija 2004
Ubistvo u Beogradu (Kriminološka studija) Biljana Simeunović-Patić Monografija 2003
Strategija državne reakcije na kriminalitet -XV konferencija Ur. Dobrivoje Radovanović Zbornik 2003
Koreni amoralnosti Goran Knežević Monografija 2003
Krivičnopravna pravna zaštita pripadnika policije Dragan Jovašević, Tarik Hašimbegović Monografija 2002
Nasilnički kriminalitet-krivičnopravni i kriminološki aspekti-XIV konferencija u Budvi Ur. Dobrivoje Radovanović Zbornik 2002
Zloupotreba službenog položaja Dragan Jovašević,Tarik Hašimbegović Monografija 2002
Krivičnopravna zaštita kulturnih vrednosti Đorđe Đorđević Monografija 2001
Porodica je nešto drugo-porodično nasilje-nasilje u prisustvu autoriteta Marija Lukić, Slađana Jovanović Monografija 2001
Žrtvekriminaliteta u zemljama u tranziciji Uglješa Zvekić Monografija 2001.
Privredni kriminalitet i korupcija-XIII konferencija u Budvi Ur. Dobrivoje Radovanović Zbornik 2001
Osnovi za isključenje krivičnog dela Dragan Jovašević Monografija 2001
Obavezno osiguranje od autoodgovornosti i naodknada štete Nataša Mrvić-Petrović Monografija 2000
Od žrtve do zatvorenice-porodično nasilje i kriminalitet žena Vesna Nikolić-Ristanović Monografija 2000
Kainov greh (psihološka tipologija ubica) Leposava Kron Monografija 2000
Penološka andragogija Žarko Jašović Materijal za pripremanje ispita 2000
Kriminologija maloletničke delinkvencije Žarko Jašović Monografija 2000
Fiskalni sistem i poreski tretman institucija za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji Đorđe Pavlović, Zoran Stevanović, Đorđe Jovanović Monografija 2000
Vrh