Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

KAZNENI OKVIRI (RASPONI) U KRIVIČNOM ZAKONIKU CRNE GORE I KAZNENA POLITIKA

Darko Radulović

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore

Primljeno: 26. jul 2021. godine

Prihvaćeno: 10. septembar 2021. godine

UDK: 343.2/.7(497.16)

Strane: 93-112

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.6

Odmjeravanje kazne predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja kako u krivičnopravnoj teoriji, tako i u praksi. U određenom smislu sve odredbe krivičnog zakonodavstva svoje oživotvorenje nalaze upravo kroz odmjeravanje kazne. Odmjeravanje kazne zavisi od toga kako su normativno postavljeni zakonski kazneni okviri. Ovaj rad je posvećen sagledavanju kaznenih raspona u Krivičnom zakoniku Crne Gore. Na početku se govori o tri sistema određivanja kazne zatvora, zatim o različitim modelima kaznenih okvira (zatvoreni, otvoreni i poluotvoreni). Potom se izlaže o zastupljenosti ovih modela u krivičnom zakonodavstvu Crne Gore kod normativnog uređenja pojedinih kazni u posebnom dijelu KZ i u njegovoj praktičnoj primjeni. Govori se i o odnosu kaznene politike zakonodavstva i sudske kaznene politike.

KLJUČNE REČI: Krivični zakonik, kazneni okvir, odmjeravanje kazne, kaznena politika.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh