Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

ZASTARELOST KAZNE MALOLETNIČKOG ZATVORA

Dragan Blagić

Pravni fakultet Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Primljeno: 25. avgust 2021. godine

Prihvaćeno: 30. septembar 2021. godine

UDK: 343.291:343.811-053.26(497.11)

Strane: 131-140

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.8

Zastarelost je osnov koji dovodi do gašenja krivične sankcije usled proteka zakonom određenog vremena. S obzirom da se zastarelost određuje od strane države putem zakonskih propisa, proizilazi da na kraju predstavlja potpuno odricanje države od prava kažnjavanja zbog proteka vremena. Zastarelost se daje ujavnom, opštem društvenom interesu. Kada je reč o krivičnim sankcijama prema maloletnicima, onda kažemo da vaspitne mere ne zastarevaju usled proteka zakonom određenog roka od pravnosnažnosti odluke o njihovom izricanju, što i odgovara prirodi, karakteru, sadržini i svrsi ove vrste krivičnih sankcija. Tada dolazi do primene sledećih instituta: a) obustava izvršenja i zamena izrečene vaspitne mere drugom vaspitnom merom (član 24. ZOMUKD) i b) ponovno odlučivanje o vaspitnim merama (član 25. ZOMUKD). U slučaju da je u pitanju stariji maloletnik kome je za učinjeno teško krivično delo izrečena kazna maloletničkog zatvora, može nastupiti zastarelost izvršenja ove kazne u smislu člana 33. ZOMUKD.

KLJUČNE REČI: zastarelost, kazna, maloletnik.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh