Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

MARGINALIJE UZ ODREDBE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU O ROČIŠTU ZA IZRICANJE KRIVIČNE SANKCIJE

Emir Ćorović

Departman za pravne nauke, Državni univerzitet u Novom Pazaru

Primljeno: 20. avgust 2021. godine

Prihvaćeno: 29. septembar 2021. godine

UDK: 343.242(497.11)

Strane: 9-28

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.1

Članak se odnosi na ročište za izricanje krivične sankcije, kao pojednostavljenu procesnu formu koju predviđa Zakonik o krivičnom postupku Srbije. Radi se o institutu koji se u uporednom zakonodavstvu obično naziva kaznenim nalogom. U radu je kritički razmotrena regulativa ove procesne forme, a na kraju su dati i odgovarajući predlozi de lege ferenda.

KLJUČNE REČI: ročište za izricanje krivične sankcije, skraćeni postupak, pojednostavljene krivičnoprocesne forme.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh