Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

VEŠTAČENJE GOVORA I DOPRINOS EFIKASNOSTI KRIVČNOG POSTUPKA

Jadranka Otašević

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Božidar Otašević

Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu

Primljeno: 15. jul 2021. godine

Prihvaćeno: 31. avgust 2021. godine

UDK: 43.982.323 343.983.2:81'342.1

Strane: 61-72

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.4

Danas je forenzička identifikacija govora moćno sredstvo u borbi protiv kriminala, u situacijama kada treba identifikovati osumnjičenog ili osloboditi sumnje nevinog. U ovoj vrsti veštačenja primenjuje se multidisciplinarni pristup u kojem učestvuje više naučnih disciplina – lingvistika, fonetika, akustika, psihologija, matematička statistika, pravo i kriminalistika. Glas učinioca krivičnog dela karakteriše boja, jačina, snaga i brzina, odnosno niz individualnih karakteristika koje glas svakog pojedinca, nezavisno od izraženih varijacija, čini pogodnim za identifikaciju. Neka od navedenih obeležja prirodna su datost koju određuju nasledni i fiziološki faktori, a neka stečenih navika. Cilj ovog rada je da predstavi najčešće korištene procedure i načine analize-procene glasa i govora u cilju identifikacije lica kao i savremenije pristupe analizi govornog signala.

KLJUČNE REČI: identifikacija lica, glas-govor, veštačenje, krivično delo.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh