Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

IZAZOVI PRIMENE I TUMAČENJA PROPISA U PRAKSI PREKRŠAJNIH SUDOVA

Mladen Jeličić

Sudija prekršajnog suda u Šapcu

Primljeno: 7. septembar 2021. godine

Prihvaćeno: 1. oktobar 2021. godine

UDK: 340.142:343.232(497.11)

Strane: 73-92

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.5

Autor u radu analizira uvek aktuelno pitanje primene i tumačenja propisa u praksi prekršajnih sudova. Ukazano je na obim i složenost materije u kojoj postupaju prekršajni sudovi, ali i na činjenicu da nedostaci u normiranju propisa predstavljaju veliki problem u sudskoj praksi. Predmet interesovanja autora su bazični principi primene prava kao osnovne delatnosti prekršajnih sudova, zbog čega je razmotrena struktura pravne norme i razgraničenje činjeničnih i pravnih pitanja. Zatim, analiziran je pojam sudskog tumačenja propisa i skrenuta pažnja na opasnosti primene analogije u materijalnom prekršajnom pravu. Autor je razmotrio pitanja sudskog tumačenja propisa kojima je predviđena objektivna odgovornost fizičkog lica i različitog tumačenja propisa kao uzroka neujednačene sudske prakse. Brojne sudske odluke navedene u radu su poslužile kao osnov da se ukaže i na značaj sudskog tumačenja pravnih instituta za prekršajnu odgovornost. Autor je kroz teorijski aspekt i bogatu sudsku praksu analizirao pojedina sporna pitanja i ponudio rešenja problema, zaključujući da sudije prekršajnih sudova u svakodnevnom radu imaju velike izazove koji se odnose na primenu i tumačenje propisa po kojima postupaju.

KLJUČNE REČI: prekršajni sudovi, primena prava, tumačenje propisa, sudska praksa.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh