Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

KRIVIČNOPRAVNA ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Mladen M. Milošević

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Primljeno: 3. avgust 2021. godine

Prihvaćeno: 16. septembar 2021. godine

UDK: 342.738(497.11)

Strane: 113-130

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.7

Rad je posvećen analizi krivičnopravnog aspekta zaštite podata o ličnosti u Republici Srbiji. Donošenjem Opšte Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti EU i novog domaćeg zakona kojim je započet proces harmonizacije sa evropskim propisima i standardima, aktuelizovalo se pitanje krivične odgovornosti za povrede ustavnog prava na privatnost u domenu ličnih podataka. Autor predstavlja norme srpskog krivičnog zakonodavstva i analizira njihovu primenljivost i usklađenost sa normama drugih pravnih grana. Osim krivičnog dela iz člana 146 Krivičnog zakonika, u radu se obrađuju i druge inkriminacije, čija kriminalna zona obuhvata i povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti. Uz razmatranje nedoumica koje mogu izazvati probleme u praktičnoj primeni prava, autor nudi i rešenja de lege ferenda, naglašavajući veliki značaj optimalnog pravnog uređivanja svih aspekata zaštite podataka o ličnosti.

KLJUČNE REČI: krivičnopravna zaštita, podaci o ličnosti, pravo na privatnost.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh