Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

KVALITATIVNA KOMPONENTA U RADU PROCESNIH SUBJEKATA KAO FAKTOR EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sadmir Karović

Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, Državna agencija za istrage i zaštitu, Bosna i Hercegovina

Marina M. Simović

Sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske; Fakultet pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“

Primljeno: 9. jun 2021. godine

Prihvaćeno: 2. septembar 2021. godine

UDK: 340.134:343.13(497.6)

Strane: 45-60

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.3

Svaka ljudska djelatnost bez obzira na njenu prirodu, vrstu i druge specifičnosti, teži postizanju što veće efikasnosti. U tom smislu, neophodno je posmatrati i tendenciju efikasnosti krivičnog postupka na planu rasvjetljavanja i rješenja određene krivične stvari, kao i donošenje sudske odluke. Efikasnost krivičnog postupka neposredno se ispoljava i artikuliše kroz krivičnoprocesne aktivnosti koje se preduzimaju od strane krivičnoprocesnih subjekata prilikom realizacije krivičnoprocesnog zadatka. Intencija autora je da prepoznaju, identifikuju i apostrofiraju ključne ili najvažnije aspekte kvalitativne komponente u radu glavnih i sporednih krivičnoprocesnih subjekata od kojih neposredno zavisi efikasnost krivičnog postupka. Takođe, pažnja i interes su usmjereni na međusobni odnos, interakciju i suprotstavljenost dvije tendencije, i to tendenciju efikasnosti krivičnog postupka i tendenciju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, sa posebnim osvrtom na zadovoljenje standarda dokazivanja u različitim fazama preduzimanja krivičnoprocesnih aktivnosti (osnovi sumnje, osnovana sumnja, izvjesnost).

KLJUČNE REČI: Bosna i Hercegovina, efikasnost, krivični postupak, krivičnoprocesni subjekti.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh