Revija za kriminologiju i krivično pravo br. 2/2021

MERA BEZBEDNOSTI OBAVEZNOG LEČENJA ALKOHOLIČARA NA SLOBODI (NORMA I PRAKSA)

Slađana Milošević

Institut za mentalno zdravlje

Dragana Mitrović

Institut za mentalno zdravlje

Primljeno: 7. avgust 2021. godine

Prihvaćeno: 2. oktobar 2021. godine

UDK: 343.852(497.11)

Strane: 143-160

doi: https://doi.org/10.47152/rkkp.59.2.9

U skladu sa savremenim shvatanjima krivičnopravne nauke i rešenjima prisutnim u komparativnom krivičnom zakonodavstvu i KZ Republike Srbije poklanja se posebna pažnja merama bezbenosti kao posebnim i nadasve specifičnim krivičnim sankcijama. Jedne su od četiri vrste krivičnih sankcija predviđenih u ovom zakonskom tekstu. Među jedanaest mera bezbednosti, četiri su medicinskog karaktera i po nizu osobenosti različite, ne samo u odnosu na druge krivične sankcije, već i druge mere bezbednosti. Jedna od medicinskih mera bezbednosti je obavezno lečenje alkoholičara. Niz je specifičnosti ove mere bezbednosti, a jedna od njih je i njen način izvršenja. Obzirom na ovo, predmet analize u radu su dva aspekta mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara. To su: normativni i praktični. Opravdanost ovakvog pristupa u analizi predmetne problematike sadržan je u činjenici da samo adekvatno izvršena i ova mera bezbednosti je u funkciji njenog normiranja- funkciji otklanjanja stanja ili uslova koji mogu biti od uticaja da učinilac ubuduće ne vrši krivična dela usled zavisnosti od upotrebe alkohola što posebno dolazi do izražaja kod krivičnih dela nasilja koja su sve prisutnija u ukupnoj masi kriminaliteta.

KLJUČNE REČI: alkoholizam, mere bezbednosti, obavezno lečenje alkoholičara na slobodi, zavisnost, krivično delo, specijalizovana ustanova, sud, prinudno izvršenje.

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh