Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2020

CRTE LIČNOSTI I PORODIČNI KONTEKST KOD OSUĐENIH LICA, PRIPADNIKA SLUŽBE ZA OBEZBEĐENJE U KAZNENOPOPRAVNOM ZAVODU I OPŠTE POPULACIJE

Marija Vučićević

Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Janko Međedović

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 15. marta 2020. godine

Prihvaćeno: 27. aprila 2020. godine

UDK: 343.95:343.261-052

Strane: 27-46

doi:

Cilj ovog istraživanja je da se ispita postojanje razlika između pripadnika službe za obezbeđenje u kazneno-popravnom zavodu, osuđenih lica i kontrolne grupe, u stepenu izraženosti bazičnih crta ličnosti, crta Mračne tetrade, kao i razlike na varijablama porodičnog konteksta (porodična disfunkcionalnost, siromaštvo u detinjstvu i broj siblinga). Uzorak se sastojao od tri grupe po 100 ispitanika i to: osuđenih lica na izdržavanju kazne, pripadnika službe za obezbeđenje i opšte populacije bez istorije kriminalnog ponašanja. Za operacionalizaciju varijabli koristili smo: Dirty Dozen za crte Mračne trijade, Skalu Sržnog Sadizma - VAST, Mini IPIP – 6 za bazične crte ličnosti, kao i skalu nepovoljnog okruženja i upitnik konstruisan za potrebe ovog istraživanja, za varijable porodičnog konteksta. Očekivali smo da će u grupi osuđenih lica biti najizraženije crte ličnosti Mračne tetrade i najveća izraženost nepovoljnog porodičnog okruženja a najmanje izražene crte ličnosti Saradljivost, Savesnost i Poštenje. Većina postavljenih hipoteza nije potvrđena, međutim, one koje jesu uglavnom se odnose na porodični kontekst. Diskriminativna analiza pokazula je da opštu populaciju karakteriše niža Savesnost i niži broj siblinga u odnosu na osuđena lica. Ova analiza dalje pokazuje da pripadnike službe obezbeđenja odlikuje bolji porodični odnosi i više Poštenje u odnosu na osuđena lica. Odstupanja od postavljenih hipoteza u velikoj meri mogu biti proizvod metodoloških ograničenja istraživanja - upotrebljenih instrumenata i nedovoljne kontrole u procesu prikupljanja podataka.

KLJUČNE REČI: Ličnost / Mračne crte ličnosti / Porodica / Osuđena lica / Služba za obezbeđenje

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh