Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2020

KULTURA DROGA

Olivera Pavićević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Ljeposava Ilijić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 19. februara 2020. godine

Prihvaćeno: 13. aprila 2020. godine

UDK: 316.723:613.83-056.83

316.64-056.83

343.976

Strane: 47-61

doi:

Predmet ovog rada se odnosi na pitanje šta predstavlja kultura droge danas? Premda se ona pojavljuje kao podkultura u odnosu na dominatnu kulturu, u radu će se označavati kao kultura droge, kao izdvojeni kulturni fenomen sa specifičnom formom i sadržajem. Istraživanje kulture droge ima za cilj da razume kulturna značenja i razvije kulturnu kompetenciju kao istraživački pristup i postupak koji sagledava kvalitativnu dimenziju (zlo)upotrebe psihoaktivnih supstanci. Kulturna kompetencija čini deo istraživačko-terapeutskog pristupa u tretiraju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Ona se ostvaruje kroz uvažavanje različitosti kao karakteristike međukulturnih situacija (socio-ekonomskih, etničkih, rasnih, rodnih, geografskih, seksualnih i na kraju konzumentskih). Kulturna kompetencija predstavlja i razvija sposobnost da se upoznaju, razumeju i poštuju uverenja pojedinaca koji učestvuju u tretmanu (kako davaoci, tako i primaoci). Kulturna kompetencija je dinamičan, trajan i razvojni proces koji zahteva dugoročnu posvećenost i postiže se vremenom (SAMSHA, 2014). Razumevanje konzumerskih kulturnih praksi zasniva se na saznanjima o socio-kulturnim svojstvima i značenjima tih praksi i mogućnosti da se na osnovu tih saznanja pristupa preventivi, terapiji i rehabilitaciji.

KLJUČNE REČI: Psihoaktivne supstance / dominantna kultura / kultura droga / kulturna kompetencija

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh