Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2020

KANCELARIJA EVROPSKOG JAVNOG TUŽIOCA – POTREBA ZA OSNIVANJEM I ULOGA U PRAVNOM SISTEMU EVROPSKE UNIJE

Petko Bijeljanin

Istraživački centar Banja Luka

Primljeno: 04. februara 2020. godine

Prihvaćeno: 19. februara 2020. godine

UDK: 343.2.01(4-672EU)

347.963(4-672EU)

Strane: 95-106

doi:

Autor u radu razmatra pojedina pitanja u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem Kancelarije evropskog javnog tužioca. Naročito je razmotrena uloga Instituta u kontekstu pravnog sistema Evropske unije. Pre toga, dat je kratak osvrt na kontekst u kojem se razvijala ideja o uspostavljanju Kancelarije evropskog javnog tužioca. U delu rada koji se tiče potreba za uspostavljanjem Kancelarije, razmatran je pravni i političko-ekonomski ambijent u kojem egzistira ideja integracije u oblasti krivičnog prava Evropske unije. Posebno je ukazano na probleme koji su pratili proces relativnog „ustupanja“ suvereniteta nacionalnih jurisdikcija u oblasti krivičnog prava. Međutim, u radu je izneta teza da se sa formiranjem zajedničkog tržišta koje podrazumeva slobodno kretanje lica i robe, ukazala se potreba za jačom i zajedničkom saradnjom u kontroli spojnih granica Unije. To iz razloga što prekogranični kriminalitet i druge difuzne forme kriminaliteta sve negativnije utiču na budžet Evropske unije, a imajući u vidu sofisticiranost njihovih formi, neophodan je veći stepen saradnje država članica u krivičnim stvarima, pa čak i na uštrb relativnog „odricanja“ od apsolutnog suvereniteta u isleđivanju krivičnopravnih stvari. U svakom slučaju, obezbeđivanje područja slobode, sigurnosti i pravde što je Unija „novom generacijom“ svoje normative postavila kao strateški cilj, biće mnogo lakše dostići ukoliko Kancelarija evropskog javnog tužioca bude funkcionisala u skladu sa očekivanjima.

KLJUČNE REČI: Evropska unija / Kancelarija evropskog javnog tužioca / pravni sistem EU / budžet EU / finansijski interesi EU / prekogranični kriminal

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh