Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2021

RESTORATIVNI PERFORMANS I RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH LICA

Ana Batrićević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Marina Kovačević

Institut za performativne umetnosti i socijalni rad – Centar za rehabilitaciju imaginacijom

Primljeno: 11. marta 2021. godine

Prihvaćeno: 1. aprila 2021. godine

UDK: 364-786:343.261-052

Strane: 25-49

doi: doi.org/10.47152/ziksi2021012

Polazeći od dosadašnje uspešne primene umetnosti (pozorišta, književnosti, slikarstva) u cilju resocijalizacije i socijalne reintegracije osuđenih lica, autorke kao predmet rada razmatraju uvođenje, kako u teoriju tako i u praksu, pojma restorativnog performansa kao inovativnog pristupa u radu sa prestupnicima. Nakon analiziranja pojma i karakteristika restorativnog procesa sa jedne i performansa (sa fokusom na pozorišni performans) sa druge strane, autorke izdvajaju ključne dodirne tačke ova dva procesa i izvode definiciju restorativnog performansa. Potom, autorke predstavljaju primere uspešne primene ovog metoda rada sa osuđenim licima u Srbiji, analizirajući na osnovu prethodno sprovedenog kvalitativnog istraživanja, ključne restorativne elemente koji u njima dolaze do izražaja, kao bitne faktore suzbijanja recidiva. Kao osnovni cilj ovog rada, autorke se zalažu za širu primenu restorativnog performansa i njegovo uvođenje u redovne programe tretmana u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, uz angažovanje svih zainteresovanih strana i podršku zajednice.

KLJUČNE REČI: restorativni proces, performans, pozorište, resocijalizacija, zatvor

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh