Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2021

STAVOVI PREMA MALOLETNICIMA U SUKOBU SA ZAKONOM U SRBIJI – EKSPLORATIVNA STUDIJA

Tijana Karić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Primljeno: 17. marta 2021. godine

Prihvaćeno: 20. aprila 2021. godine

UDK: 316.644:343.22-053.6(497.11)
316.624-057.874(497.11)

Strane: 51-68

doi: doi.org/10.47152/ziksi2021013

U ovoj studiji smo istražili stavove opšte populacije prema maloletnicima u sukobu sa zakonom. Učesnici (N=1264), uzrasta 18-87 godina (M=34 godine), odgovorili su na skalu od 17 stavki, kreiranu na osnovu komentara javnosti na vesti o maloletnicima u sukobu sa zakonom na portalima sa vestima i društvenim mrežama. Prikupljene su i socio-demografske karakteristike. Analiza je pokazala da se mogu izdvojiti tri interpretabilna faktora: Fatalističko viđenje, Odgovornost i Porodični faktori. Najviši skorovi postignuti su na Odgovornost, a najniži na faktoru Fatalističko viđenje. Stariji, ispitanici koji imaju partnera, roditelji, muškarci, ispitanici nižeg obrazovanja i oni iz ruralnih sredina iskazali su strože stavove prema maloletnicima u sukobu sa zakonom. Oni koji nisu imali kontakt sa maloletnikom u sukobu sa zakonom pripisuju više odgovornosti porodičnim faktorima. Od onih koji sa ovom grupom dece jesu bili u kontaktu, oni koji imaju više skorove na Fatalističkom viđenju i Odgovornosti opisuju kontakt kao negativniji.

KLJUČNE REČI: maloletnici u sukobu sa zakonom, delinkvencija, kazna, porodični faktori

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh