Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2021

KARAKTERISTIKE KOCKANJA KOD ŽENA

Slađana Milošević

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Primljeno: 30. novembra 2020. godine

Prihvaćeno: 26. januara 2021. godine

UDK: 305-055.2:174.6

Strane: 85-102

doi: doi.org/10.47152/ziksi2021015

Cilj ovog rada je razmatranje rezultata istraživanja o karakteristikama kockanja žena i objašnjenja rodnih razlika u kockanju. Kockanje danas predstavlja opšteprisutnu multidimenzionalnu društvenu pojavu koja uključuje sve veći broj populacije. Upravo, zbog uticaja na ukupnu stopu problema s kockanjem u opštoj populaciji i što je još važnije, na određene rizične grupe u populaciji, najpre mlade, odrasle kako muškarce tako i žene izaziva veliku zabrinutost. Uprkos proceni da jednu trećinu kockara čine žene, većina postojeće literature o kockanju se uglavnom fokusirala na ponašanje i stavove muškaraca u vezi sa kockanjem. Komparativnim analizama između muškaraca i žena uočavaju se razlike u karakteristikama kod žena kao što su: demografska senzitivnost, progresija zavisnosti, motivacija i izbor kockarskih aktivnosti. Žene često zbog sramote i straha od stigmatizacije odlažu da potraže stručnu pomoć. Bolje razumevanje rodnih razlika kod žena je neophodno da bi se definisale efikasne strategije prevencije i primenjivali rodno senzitivni programi lečenja.

KLJUČNE REČI: zavisnost od kockanja, kockanje žena, motivacija, vrste kockarskih igara

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh