Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2022

UTICAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA MENTALNO ZDRAVLJE

Slađana Milošević

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Dejana Milošević

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Primljeno: 01. 04. 2022. godine

Prihvaćeno: 15. 05. 2022.godine

UDK: 159.922.2
316.472.4-053.6:004.738.12

Strane: 27-40

doi: 10.47152/ziksi2022012

Društvene mreže predstavljaju platforme koje omogućavaju korisnicima privatnih i javnih profila različitu vrstu interakcije sa drugim korisnicima. S obzirom na sve frekventniju upotrebu društvenih mreža naročito među mladima, cilj ovog rada je da se prikaže uticaj upotrebe društvenih mreža na mentalno zdravlje. Urađen je pregled relevantne literature o potencijalnom uticaju društvenih mreža na mentalno zdravlje. Upotreba društvenih mreža ima prednosti: uspostavljanje interpersonalnih relacija, ličnih i poslovnih odnosa sa drugima, deljenje fotografija, izražavanje kreativnosti, ideja i osećanja, promovisanje ponašanja vezanog sa zdravljem, olakšavanje interakcije stidljivih i socijalno anksioznih pojedinaca. Međutim, korišćenje društvenih mreža je povezano i sa negativnim implikacijama po mentalno zdravlje kao što su razvoj anksioznosti i depresije, osećaja usamljenosti, niskog samopoštovanja, i zavisnosti od upotrebe društvenih mreža. S obzirom na prepoznate negativne implikacije korišćenja društvenih mreža na mentalno zdravlje korisnika značajno je istaći potrebu za kontinuiranim informacijama o racionalnoj upotrebi u cilju prevencije negativnih ishoda korišćenja, kao i neizostavno sagledavanje ovog faktora pri tretmanu problema mentalnog zdravlja.

KLJUČNE REČI: društvene mreže, mentalno zdravlje, pozitivni uticaji, negativni uticaji

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh