Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2023

ŠTETNE POSLEDICE PROBLEMATIČNOG KOCKANJA

Maja Denčić

UIKS-Okružni zatvor, Leskovac

Primljeno: 24.10.2022. godine

Revidirana verzija: 26.02.2023. godine

Prihvaćeno: 15.03.2023. godine

UDK: 316.624:174.6(100)"1984/2022"

Strane: 41-62

DOI: 10.47152/ziksi2023013

U savremenom svetu kockanje predstavlja visokoprofitabilnu industriju zabave u kojoj učestvuje sve veći broj ljudi. Iako većina ljudi kockanje upražnjava kao vid zabave ili rekreacije u slobodno vreme, kod određenog dela populacije kockanje prevazilazi okvire zabave i prerasta u formu problematičnog kockarskog ponašanja sa nizom štetnih posledica. U poslednje četiri decenije na međunarodnom nivou akumulirana je značajna teorijsko-empirijska građa o problematičnom kockanju, njegovim štetnim efektima i posledicama. Nasuprot tome, u Srbiji gotovo da izostaju empirijska iskustva na ovu temu iako smo svedoci da broj dostupnih mesta za kockanje ubrzano raste na nacionalnom nivou. Cilj rada je da se, na temelju naučnih saznanja iz sveta, skrene pažnja javnosti u Srbiji na značaj i potrebu za opsežnijim naučnim istraživanjima problematičnog kockanja i njegovih štetnih posledica i na ovom prostoru. U radu je analizirana dostupna empirijska građa objavljena u periodu između 1984. i 2022. godine na području Australije, Severne Amerike, Azije i Evrope.

KLJUČNE REČI: kockanje / problematično kockanje / štetne posledice / šteta

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh