Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2023

DA LI JE POVEZANOST IZMEĐU CRTA MRAČNE TETRADE LIČNOSTI I LJUBOMORE POSREDOVANA STILOVIMA AFEKTIVNE VEZANOSTI?

Marija Vujović

Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

Janko Međedović

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 05.11.2022. godine

Revidirana verzija: 21.03.2023. godine

Prihvaćeno: 22.03.2023. godine

UDK: 159.923.072(497.11)
159.942.6.072(497.11)

Strane: 1-20

DOI: 10.47152/ziksi2023011

Istraživanja ljubomore su relativno retka u literaturi, iako predstavlja značajan psihološki fenomen, između ostalog u domenu partnerskog nasilja. Prethodna literatura pokazala je da je ljubomora na različite načine povezana sa brojnim drugim psihološkim karakteristikama, uključujući stilove afektivne vezanosti i mračne crte ličnosti. Ipak, prethodne studije nisu se bavile hipotezom da stilovi vezanosti posreduju u odnosima između mračnih crta i ljubomore. Stoga, u ovoj studiji ispitivan je efekat mračnih crta ličnosti, operacionalizovanih kroz model mračne tetrade (makijavelizam, narcizam, psihopatija, sadizam) na različite oblike ljubomore (generalna, seksualna i emotivna), testirajući i medijacionu ulogu dve dimenzije afektivne vezanosti (anksioznost i izbegavanje). Sprovedena je upitnička online studija sa uzorkom od 352 ispitanika uzorkovanih metodom snežne grudve (Mstarost = 30.27, SD = 7.75; 59.5% ženskih ispitanika). Rezultati su pokazali da je anksioznost povezana sa ljubomorom pozitivno, a izbegavanje pretežno negativno. Kada su u pitanju crte mračne tetrade, narcizam je izdvojen kao najrelevantniji pozitivni prediktor svih oblika ljubomore. U medijacionoj analizi pokazano je da se ova veza ostvaruje posredstvom anksioznosti. Makijavelizam i psihopatija pokazani su kao pozitivni prediktori samo specifičnih oblika ljubomore, a ove veze nisu bile posredovane dimenzijama afektivne vezanosti. Dobijeni odnosi između sadizma i ljubomore bili su kompleksni, odnosno različiti u zavisnosti od vršenih analiza, tako da su ponuđene interpretacije uslovne i zahtevaju dodatna istraživanja. U ovoj studiji ukazano je na centralnu ulogu narcizma u osećanjima ljubomore u romantičnim vezama, kao i potencijalnim mehanizmima afektivne vezanosti koji posreduju u odnosima između mračne strane ličnosti i ljubomore.

KLJUČNE REČI: mračna trijada / makijavelizam / psihopatija / narcizam / sadizam / izbegavanje / anksioznost

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh