Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2020

ORGANIZACIONI PRISTUP PREVENCIJI STRESA NA RADU I OČUVANJU MENTALNOG ZDRAVLJA ZAPOSLENIH

Hajdana Glomazić

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 17. novembra 2020. godine

Prihvaćeno: 21. decembra 2020. godine

UDK: 005.96
159.944.4-057.16

Strane: 45-58

doi: doi.org/10.47152/ziksi2020233

Stres na radu može biti snažan faktor ugrožavanja mentalnog zdravlja zaposlenih, što rezultira njihovom nižom radnom motivacijom, nezadovoljstvom poslom, smanjenom produktivnošću, uz pripadajući apsentizam ili prezentizam. Efekti ovakvog stanja su finansijski gubici organizacije i društva u celini. Pred menadžere se postavlja zadatak da osmisle funkcionalni organizacioni pristup prevenciji stresa na radu kako bi se šteta redukovala na minimum. Predmet rada predstavlja utvrđivanje odnosa između posledica stresa na radnom mestu i organizacionih sposobnosti da se one prepoznaju i na njih preventivno deluje. Cilj rada je ispitati koje su strategije za prevenciju i prepoznavanje stresa na radu dostupne organizacijama radi očuvanja mentalnog zdravlja zaposlenih. Rezultati su pokazali da organizacije u dovoljnoj meri ne prepoznaju značaj preventivnog delovanja u cilju redukovanja stresa na radu ni na ličnom planu, u smislu brige za mentalno zdravlje zaposlenih, a ni u organizacionom i društvenom, u smislu finansijskih gubitaka po tom osnovu. To se naročito odnosi na mala i srednja preduzeća.

KLJUČNE REČI: stres na radnom mestu / mobing / mentalno zdravlje zaposlenih / upravljanje stresom u organizaciji / upravljanje ljudskim resursima

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh