Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2020

PREKARIJAT I NEKA PITANJA DRUŠTVENE STRUKTURE I DRUŠTVENIH NEJEDNAKOSTI

Aleksandra Marković

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 14. oktobra 2020. godine

Prihvaćeno: 27. oktobra 2020. godine

UDK: 316.344.26/.27

Strane: 109-126

doi: doi.org/10.47152/ziksi2020237

Opravdanost uvođenja još uvek relativno novog pojma prekarijata u naučni fond znanja je pitanje koje zahteva posebnu analizu i argumentaciju. No, bez obzira na to sa kojih stanovišta polazimo, pripadnici prekarijata (ili pojedinaca koji se nalaze u izrazito prekarnom položaju u savremenim društvima) ne levitiraju nezavisno jedni od drugih i od ostalih društvenih grupacija. Stoga je cilj ovog rada bio pre svega da pruži čitaocima kratki prikaz kompleksnosti ispitivanja društvene strukture i sistema, pre svega kroz pregled osnovnih teorijskih pravaca proučavanja društvene stratifikacije i nejednakosti, te da otvori pitanje da li i na koji način bi prekarijat mogao biti epistemološki ali i metodološki ispitivan u proučavanjima društvene stratifikacije. Ponuđen je prikaz, kao i kritika, jednog od, za sada, najuticajnijih empirijskih istraživanja društvene strukture, u kojem je prekarijat prepoznat kao jedna od društvenih grupa koji sačinjavaju strukturu britanskog društva (BBC’s Great British Class Survey, 2011).

KLJUČNE REČI: Prekarijat / Društvena struktura / Društvena stratifikacija / Društvene nejednakosti

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh