Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2020

KOCKANJE KAO KRIMINOGENI FAKTOR

Slađana Milošević

Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Višnja Milošević

Student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Primljeno: 12. jula 2020. godine

Prihvaćeno: 12. avgusta 2020. godine

UDK: 343.971:174.6

Strane: 127-142

doi: doi.org/10.47152/ziksi2020238

Cilj ovog rada je sagledavanje odnosa između kockanja kao već razvijene zavisnosti s jedne strane i kriminalnih ponašanja s druge strane. U radu su najpre prikazana teorijska stanovišta i shvatanja prirode odnosa kockanja i kriminaliteta kao i nekoliko modela koji pokazuju u kojoj meri i na koji način kockanje doprinosi određenom kriminalnom ponašanju. Podaci različih istraživanja potvrđuju da se kriminogeno dejstvo kockanja može izdvojiti kod pojedinih vrsta kriminaliteta. Najčešća vrsta prestupništva povezana sa kockanjem su finansijski motivisana krivična dela kao što su krađe, prevare, pronevere, zatim nasilje u porodici, maloletnička i saobraćajna delinkvencija. Sagledavanje rezultata, takođe, ukazuje na kompleksnu relaciju odnosa kockanja i kriminaliteta, te da ovom kriminogenom faktoru treba posvetiti više pažnje naročito u domaćim kriminološkim istraživanjima.

KLJUČNE REČI: kockanje / kriminogeni faktor / kriminalitet / nasilje

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh