Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2020

KRIMINALIZACIJA MARGINALIZOVANIH ŽENA

Olivera Pavićević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 11. novembra 2020. godine

Prihvaćeno: 30. decembra 2020. godine

UDK: 343.973-055.2

Strane: 59-73

doi: doi.org/10.47152/ziksi2020234

Kriminalizacija siromaštva žena se u radu analizira iz perspektive procesa feminizacije siromaštva i višestruke diskriminacije unutar i izvan normativne ženskosti. Marginalizacija siromašnih žena predstavlja utiranje puta ka njihovoj kriminalizaciji koja se u novoj neoliberalnoj penologiji ispoljava kao percepcija povećenog rizika od kriminala koji se pripisuje siromašnim, neobrazovanim, ne belim i socijalno isključenim ženama. Ukrštanje klasne, rodne i krivičnopravne nejednakosti otvara pitanja socijalne pravde i mogućnosti njenog dostizanja kada su u pitanju marginalizovane žene. Kritička analiza društvene prakse koja pogoduje kriminalizaciji marginalizovanih žena treba da pođe od dekonstrukcije neoliberalnih diskursa i socijalne dekontekstualizacije kojoj oni teže. U tom smislu, otvorene i skrivene prakse diskriminacije, deprofesionalizacije, dehumanizacije, stigmatizacije, isključivanja i konačno kriminalizacije marginalizovanih žena treba otkrivati u činjenicama sumorne stvarnosti u kojoj te žene žive, pre, za vreme i nakon ulaska u kriminal ili njegovog sankcionisanja.

KLJUČNE REČI: marginalizacija / kriminalizacija / žene / kriminal / neoliberalizam

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh