Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2020

NORMATIVNI OKVIR REPUBLIKE SRBIJE KOJIM JE REGULISANO PITANJE SUKOBA INTERESA – SA OSVRTOM NA PRAKSU AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Aleksandar Stevanović

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 16. septembra 2020. godine

Prihvaćeno: 23. novembra 2020. godine

UDK: 346.511(497.11)
343.85:343.352(497.11)

Strane: 75-91

doi: doi.org/10.47152/ziksi2020235

U radu je razmotren fenomen sukoba interesa u svetlu načina na koji je on određen i regulisan u zakonodavstvu Republike Srbije, odnosno kroz analizu prakse Agencije za sprečavanje korupcije. Na početku je dat prikaz normativnog okvira, koji uređuje materiju sukoba interesa, dok su naročito razmotrene odredbe Ustava Republike Srbije koje regulišu sukob interesa, te Zakona o sprečavanju korupcije kao sistemskog zakona iz ove oblasti. Sledi, analiza relevantnih odredbi sa ciljem da se razmotre određene nejasnoće u čemu je korišćena i praksa Agencije za sprečavanje korupcije, imajući u vidu njenu „kreativnu ulogu“naročito u konkretizaciji mnogobrojnih opštih i pravnih standarda koji su karakteristični za odnosnu materiju. U delu rada koji se odnosi na zaključna razmatranja učinjene su pojedine napomene proistekle iz prethodne analize relevantnog zakonodavstva i prakse Agencije, za koje autor rada veruje da mogu biti od koristi za poboljšanje normativnih kapaciteta i uopšte efikasnosti u nastojanjima da se sukob interesa kao izuzetno negativan društveni fenomen koji podriva fundamentalne postavke svakog demokratskog društva.

KLJUČNE REČI: sukob interesa / korupcija / demokratske institucije / javna ovlašćenja/ Agencija za sprečavanje korupcije/ Zakon o sprečavanju korupcije

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh