Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2021

NEKE KARAKTERISTIKE SAJBER VRŠNJAČKOG NASILJA I SAJBER VIKTIMIZACIJE U POPULACIJI OSOBA SA OMETENOŠĆU – PREGLED ISTRAŽIVANJA

Milena Milićević

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 30. 11. 2021. godine

Prihvaćeno: 17. 12. 2021. godine

UDK: 343.98:343.615-056.34
004.738.5:316.624-053.6

Strane: 41-57

DOI: 10.47152/ziksi20212303

Usled sve većeg prepoznavanja opasnosti povezanih sa sajber viktimizacijom i sajber vršnjačkim nasiljem usmerenim protiv osoba sa ometenošću, uočljiv je porast interesovanja za ovu pojavu. Oslanjajući se na nalaze studija ometenosti, cilj rada je da ukaže na osnovne karakteristike sajber vršnjačkog nasilja i sajber viktimizacije osoba sa ometenošću ili smetnjama u razvoju, prvenstveno dece i adolescenata. Najpre je približeno pojmovno određenje sajber viktimizacije i sajber vršnjačkog nasilja, uporedo sa viktimizacijom tradicionalnim vršnjačkim nasiljem. Nakon toga, izdvojeni su podaci o rasprostranjenosti ove pojave, kao i posledice, odnosno konsekvele koje obuhvataju funkcionalne i fenomenološke karakteristike, neželjene ishode i potencijalne protektivne faktore i faktore rizika. Analiza rezultata izdvojenih istraživanja o sajber viktimizaciji i sajber vršnjačkom nasilju u navedenoj populaciji je sprovedena kako bi se otvorila nova istraživačka pitanja i ukazalo na potrebu aktualizovanja izučavanja ovog problema u našoj sredini.

KLJUČNE REČI: nasilje na internetu, osobe sa ometenošću, deca sa smetnjama u razvoju, sajber buling, sajber viktimizacija

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh