Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

ISTRAŽIVANJA DIMENZIJA KRIMINALNE KARIJERE: IMPLIKACIJE ZA TRETMAN HRONIČNIH PRESTUPNIKA

Dragana Bogićević

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Primljeno: 15. 11. 2022. godine

Prihvaćeno: 14. 12. 2022. godine

UDK: 364-786-058.57
159.923.072.59:343.91-051-025.32

Strane: 141-154

DOI: 10.47152/ziksi2022310

Kriminalna karijera opisuje dugoročne obrasce kriminalne aktivnosti duž celokupnog životnog toka prestupnika. Odlikuje je početak, perzistencija, eskalacija i okončanje. Poznavanje kontinuuma kriminalne karijere i njenih dimenzija direktno je u funkciji razumevanja razvoja kriminalnog ponašanja, ali i tretmana hroničnih prestupnika. Brojne istraživačke studije kriminalne karijere i njenih dimenzija, a posebno frekvencije i trajanja imaju svoj doprinos u tretmanu tzv. hroničnih prestupnika. Stoga je cilj ovog rada da kroz prikaz ključnih istraživanja dimenzija kriminalne karijere ukaže na koji način se postojeća saznanja mogu iskoristiti u tretmanu hroničnih prestupnika. U radu su, nakon objašnjenja dimenzija kriminalne karijere, prikazani ključni rezultati istraživanja dimenzija kriminalne karijere i na kraju, izvedene implikacije koje mogu biti od značaja za unapređenje tretmana hroničnih prestupnika.

KLJUČNE REČI: kriminalna karijera, dimenzije kriminalne karijre, tretman, hronični prestupnici

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh