Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

TEORIJSKO KONTROLISANJE „UŽASA NEKONTROLISANOG“: UPOTREBA BAUMANOVOG REPERTOARA ZA RAZUMEVANJE DRUŠTVENE NESIGURNOSTI I STRAHOVA U AKTUELNOM PANDEMIJSKOM KONTEKSTU

Nataša Jovanović Ajzenhamer

Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu

Primljeno: 02. 12. 2022. godine

Prihvaćeno: 10. 12. 2022. godine

UDK: 316.32:159.942.6
159.942
316:929 Бауман З.
316.7:[616.98:578.834

Strane: 115-126

DOI: 10.47152/ziksi2022038

Jedan od važnijih delova Baumanove (Zygmunt Bauman) opšte teorije o kasnomodernom tj. fluidnom društvu je odnos ljudi prema različitim izvorima strahova i nesigurnosti koji su u savremenom kontekstu perfidniji, drugačiji i globalni, ali nipošto i slabiji u odnosu na predmoderna vremena. Osnovni cilj ovog rada je prikaz najvažnijih delova Baumanove teorije koji nam mogu poslužiti kao teorijski, ali istovremeno i opšti kontekstualni okvir u koji smeštamo i istražujemo sociološke i psihološke posledice pandemije izazvane virusom kovid 19. Prvi deo rada je upoznavanje sa Baumanovim teorijskim pretpostavkama sa akcentom na analizu „Titanik sindroma“. U drugom delu rada argumentovaćemo zašto je baš taj segment zaostavštine poljskog sociologa validan za razumevanje pandemijske situacije, te zašto Baumanova teorija ne treba da bude zaobiđena kada je reč o odabiru teorijskog okvira za izučavanje savremenih izazova u domenu zdravstvene kulture.

KLJUČNE REČI: Zigmunt Bauman, pandemija, kovid 19, užasi nekontrolisanog, fluidna serija

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh