Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

ALGORITAMSKO SORTIRANJE I NOVI PRAVNI NARATIVI O DIGITALNOJ PRIVATNOSTI

Ivana Stepanović

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Institute of Advanced Studies Kőszeg, iASK, Kőszeg, Mađarska

Primljeno: 15. 11. 2022. godine

Prihvaćeno: 14. 12. 2022. godine

UDK: 342.738
316.32:004

Strane: 89-100

DOI: 10.47152/ziksi2022036

Korišćenje algoritama za društveno sortiranje nametnulo je potrebu da se preispita tradicionalno definisanje privatne sfere kao odvojene sfere pošteđene nadzora i spoljašnje intervencije. Odnos između privatnog i javnog je postao dinamičan i kompleksan dok je linija podele između te dve sfere u stanju pokreta. Opšta uredba o zaštiti podataka zajedno sa dve nove directive, naime, Uredba o veštačkoj inteligenciji i Uredba o digitalnim uslugama konceptualizuje digitalnu privatnost spram novih praksi nadzora koje uključuju prikupljanje, interpretaciju, korišćenje i zloupotrebu biometrijskih i bihejvioralnih podataka. Ove uredbe pozicioniraju parvo na zaštitu privatnih podataka unutar šireg konteksta privatnosti, ljudskog dostojanstva, slobode govora i drugih osnovnih prava i sloboda prepoznajući opasnosti algoritamskog nadzora. Ovaj rad koristi medodu konceptualne analize da istraži nove narative o digitalnoj privatnosti koji proističu iz korpusa pravnih akata Evropske Unije koji čine Opšta uredba o zaštiti podataka, Uredba o veštačkoj inteligenciji i Uredba o digitalnim uslugama.

KLJUČNE REČI: privatnost, ljudska prava, algoritmi, nadzor, lični podaci

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh