Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br.2-3/2022

POSTAJANJE MAJKOM TOKOM PANDEMIJE VIRUSA KOVID-19 U SRBIJI

Milica Vlajić

Istraživačica pripravnica, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Primljeno: 21. 11. 2022. godine

Prihvaćeno: 21. 12. 2022. godine

UDK: 316.356.2-055.26:159.9
316.663-055.52-055.2(497.11)
616.98:578.834]:316.362.4

Strane: 9-26

DOI: 10.47152/ziksi2022031

Cilj ovog kvalitativnog istraživanja eksplorativnog karaktera je tumačenje efekata krize izazvane pandemijom virusa kovid-19 na iskustvo postajanja majkom. Subjektivni doživljaj tranzicije u majčinstvo oblikuje se u odnosu na iskustva unutar određenih faza koje podrazumevaju donošenje odluke o rađanju, period trudnoće, porođaj, period neposredno nakon rođenja deteta i period ranog majčinstva, ali se konstruiše i u odnosu na normativno uslovljene diskurse o „dobrom materinstvu“ i njegovom prikazivanju, kao i percepcijom neformalne i institucionalne podrške majčinstvu. Pandemija kovida-19 postavila je pred pojedince i grupe nove izazove u pogledu gotovo svakog segmenta ljudske egzistencije, te polazimo od pretpostavke da su efekti krize bitno uticali i na doživljaj tranzicije u majčinstvo. U istraživanju je učestvovalo deset žena koje su postale majke u periodu između marta 2020. i februara 2021. godine, a rezultati ukazuju na specifičnosti iskustva tranzicije u majčinstvo u kontekstu pandemije u svakoj od njenih faza.

KLJUČNE REČI: tranzicija u majčinstvo, pandemija, doživljaj majčinstva

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh