Institut za kriminološka
i sociološka istraživanja

Ipsa Scientia Potestas Est...

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Zvanični sajt časopisa Revija za kriminologiju i krivično pravo nalazi se na sledećem linku www.rkkp.org.rs

O Reviji

Revija za kriminologiju i krivično pravo je naučni časopis koji ima za cilj da promoviše teorijska i praktična iskustva iz kriminologije, krivičnog prava, penologije i srodnih naučnih disciplina i jedini je časopis te vrste na ovim prostorima.

Časopis u kontinuitetu izlazi od 1962. godine i kategorisan je kao vrhunski časopis nacionalnog značaja (M51).

Časopis redovno izlazi tri puta godišnje.

Suizdavači časopisa su Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Časopis Revija za kriminologiju i krivično pravo indeksiran je u sledećim bazama:

HeinOnline

Crossref

Uredništvo

Glavni i odgovorni urednik

prof. dr Božidar Banović, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu

Urednik

dr Anđela Đukanović, Naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Savet časopisa

prof. dr. Zoran Stojanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

prof. dr Vojislav Đurđić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

akademik prof. dr Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, sudija Ustavnog suda Republike Srbije

prof. dr Tatjana Bugarski, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

akademik Igor Leonidovič Trunov, Ruska akademija nauka u Moskvi

prof. dr Vid Jakulin, Pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani

Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije u Beogradu

Sekretar redakcije časopisa

MA Ana Paraušić Marinković, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Redakcija časopisa

prof. dr Stanko Bejatović, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

dr Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca

prof. dr Dragana Kolarić, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu, sudija Ustavnog suda Republike Srbije

prof. dr Emir Ćorović, Fakultet pravnih nauka Državnog univerziteta u Novom Pazaru

prof. dr Dragana Čvorović, Kriminalističko policijski univerzitet u Beogradu

dr Ivana Stevanović, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

dr Milica Kolaković-Bojović, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

dr Marina Matić Bošković, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

dr Ana Batrićević, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

prof. dr Zoran Pavlović, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

prof. em. dr Klaus Roxin, Pravni fakultet Ludvig Maksimilijan Univerziteta u Minhenu

prof. dr Mohammed Ayat, predsednik UN Komiteta za prisilne nestanke i član Upravnog odbora Međunarodnog udruženja za kriminologiju

prof. dr Horacio Ravenna, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Buenos Airesu

prof. dr Elena Bagreeva, Pravni fakultet Finansijskog univerziteta u Moskvi

prof. dr Mario Caterini, direktor Instituta za krivičnopravne studije „Alimena“ Univerziteta u Kalabriji

prof. dr Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

prof. dr Gordana Lažetić, Pravni fakultet Justinijan Prvi Univerziteta Sv. Kirilo i Metodije u Skoplju

prof. dr Rok Svetlič, Naučno-istraživački centar u Kopru

prof. dr Mile Šikman, Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

doc. dr Yang Chao, Fakultet za krivičnopravne nauke Univerziteta u Pekingu

prof. dr Angelina Stanojoska, Pravi fakultet Univerziteta Sv. Kliment Ohridski- Bitolj

prof. dr Drago Radulović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore

prof. dr István László Gál, Pravni fakultet Univerziteta u Pečuju

prof. dr Shin Matsuzawa, Škola pravnih nauka Univerziteta Vaseda u Tokiju

prof. dr Grażyna Baranowska, Institut za pravne studije, Poljska akademija nauka

prof. dr Silvia Signorato, Pravni fakultet Univerziteta u Padovi

Elektronska arhiva Revije za kriminologiju i krivično pravo

Vrh