Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2022

PREKARIJAT I DEMOKRATIJA: TEZE ZA PROMIŠLJANJE A

Aleksandra Marković

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 06. 06. 2022. godine

Prihvaćeno: 08. 06. 2022. godine

UDK: 316.334.2

Strane: 55-74

doi: 10.47152/ziksi2022014

Ekonomska kriza neoliberalizma, politička kriza i kriza predstavničke demokratije plodno su tle za socijalno-demagosški diskurs i posebno plodno tle za privlacčenje prekarijata, nove društvene grupacije koja živi od danas do sutra i čije je osnovno obeležje neizvesnost (pre svega na tržištu rada, ali i šire). Kapitalizam i demokratija počivaju na različitim principima i logikama, a sama logika odnosa kapitalizma i demokratije je „tenzična”. Pitanje koje se nameće jeste kako pomiriti neoliberalni kapitalizam i demokratiju, shvaćenu kao sistem koji počiva na principima slobode i jednakosti? Kako pomiriti demokratiju i velike društvene nejednakosti? Gde je tu prekarijat i koja je njegova uloga? Imajući na umu navedena pitanja, cilj rada koji se nalazi pred čitaocima je da otvori pitanja i mogućnosti novih uglova promišljanja savremene demokratije, a posebno o odnosu demokratije i prekarijata, kao nove društvene grupacije na istorijskoj sceni XXI veka. Posebno je problematizovan odnos demokratije i kapitalizma, kao i odnos prekarijata i deliberativne, radikalne i agonističke demokratije, te levog populizma.

KLJUČNE REČI: prekarijat, deliberativna demokratija, radikalna demokratija, agonistička demokratija, levi populizam

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh