Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja br. 1/2023

PREDIKTORI PREKARNOG POLOŽAJA RADNO AKTIVNOG STANOVNIŠTVA SRBIJE, HRVATSKE I NEMAČKE

Aleksandra Marković

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Primljeno: 04.04.2023. godine

Revidirana verzija: 21.03.2023. godine

Prihvaćeno: 29.04.2023. godine

UDK: 331.101/.102(4)
331.5(4)

Strane: 21-40

DOI: 10.47152/ziksi2023012

Prekarni rad i prekarna zaposlenost predstavljaju narastajući savremeni društveni fenomen širom sveta, koji za posledicu ima značajne ekonomske, društvene i političke implikacije. Cilj rada je da markira osnovne prediktore prekarnog zaposlenja u Srbiji, Nemačkoj i Hrvatskoj, koristeći podatke nastale na osnovu IX istraživačkog ciklusa Evropskog društvenog istraživanja (European Social Survey). Upotrebom komparativnog pristupa, baziranog na svetsko-sistemskoj teoriji, nastoje se identifikovati osnovni faktori koji određuju prekarni položaj radno aktivnog stanovništva. Određeni prediktori, kao što je starost, predstavljaju važne determinante prekarnosti u sve tri zemlje, ali postoje i razlike među posmatranim državama, uslovljene istorijskim razvojem kapitalističkih društvenih odnosa na periferijskim pozicijama. Pored starosti, organizaciona dimenzija prekarnosti pokazala se kao važan prediktor prekarnog zaposlenja radno aktivnog stanovništva u sve tri zemlje. Sa druge strane, odsustvo sindikalnog članstva, veličina radne organizacije i državljanstvo se pokazuju kao statistički značajni prediktori prekarnosti, ali ne u svim posmatranim zemljama.

KLJUČNE REČI: prekarijat / prekarno zaposlenje / Srbija / Nemačka / Hrvatska / European Social Survey (ESS)

Kompletan tekst članka u PDF formatu

Vrh